تأثير تمرين هاي ورزشي هوازي بر كيفيت زندگي سالمندان مقيم سراي سالمندان شهرستان اهواز

سالمند- مجله سالمندي ايران

دوره 6 - شماره 19

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: اين مطالعه با هدف بررسي تاثير تمرينات هوازي بر كيفيت زندگي سالمندان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي كه درمراكز سالمندان شهرستان اهواز در سال 1389 انجام شد. 50 سالمند (زن ومرد )، داراي توانايي انجام فعاليت ورزشي، انجام فعاليت هاي معمول و روزانه بدون وابستگي به ديگران، فاقد بيماري هاي سيستميك و محدود كننده، به روش دردسترس انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. در گروه آزمون، برنامه ورزشي به مدت 8 هفته (هفته اي 3 بار ) اجرا شد.سطح كيفيت زندگي هر دو گروه، قبل از مداخله به وسيله پرسشنامه SF-36 ارزيابي شد. ازآزمون-T زوجي و –Tمستقل، من ويتني و كاي دو جهت و تحليل آماري استفاده شد.
يافته ها: با به كار گيري برنامه ورزشي منظم و مدون ،شطح كيفيت زندگي سالمندان به طور معني داري نسبت به قبل ازاجراي برنامه ورزشي افزايش يافت (05/0>P) در حالي كه در همان مدت زمان، گروهي كه برنامه ورزشي را تمرين نمي كردند تغيير معني داري در ابعاد كيفيت زندگي ايجاد نشده است .
نتيجه گيري : با توجه به يافته هاي حاصل از اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت با به كارگيري برنامه ورزشي منظم ،مداوم وداراي پذيرش خوب از سوي اين گروه سني ،مي توان سطح كيفيت زندگي را در ابعاد مختلف افزايش داد و راه براي سالم پير شدن و برخورداري از سلامتي بيشتر دراين دوره از زندگي هموار نمود.

Effects of aerobic exercise on quality of life in residents of geriatric homes, Ahvaz, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: Some studies show that quality of life in elderly can change due to aging process and its natural limitations. There are many methods to improve quality of life in old age, and doing simple physical exercises are among the easiest and the most cost effective methods that can improve quality of life in old persons. This study investigates the effect of aerobic exercise on quality of life in 60-75 years old residents of geriatric homes, Ahvaz, Iran 1389.
Materials and methods: In this study SF36 questionnaire was administrated to a randomly selected sample of 50 residents of geriatric homes in Ahvaz, Iran, 1389. These sample were randomly allocated to two groups: the experimental group (n=25) and control group (n=25). The members of experimental group received exercise for 8 weeks (three sessions per week). Quality of life measured in both groups before and after intervention. Data was analyzed by use of independent sample t- test and paired t-test.
Results: Results did not show a significant difference between two groups in mean of the quality of life levels before intervention (p>0/05), however, this difference changed significantly inconsequent to intervention (p<0/05).
Conclusion: According to the result of the study, exercise program was effective to promote elderly quality of life levels , therefore it can be used as simple and complementary method for improving elderly quality of life.

قیمت : 20,000 ريال