اثر لاكتوباسيلوس برويس بر ترميم زخم پوستي در موش صحرايي در روزهاي 7 و 21

مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش)

دوره 14 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: امروزه گرايش به استفاده از داروهاي سنتي جهت ترميم زخم‌هاي پوستي بيشتر شده است. پروبيوتيك‌ها به عنوان ميكروارگانيسم‌هاي گوناگوني تعريف مي‌شوند كه داراي اثرات مفيد در جلوگيري و درمان شرايط پاتولوژيك ويژه هستند. هدف اين مطالعه بررسي اثر لاكتوباسيلوس برويس بر ترميم زخم پوستي مي‌باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، 22 سويه لاكتوباسيل جدا شده از محصولات لبني- سنتي ايران از نظر توليد اگزوپلي‌ساكاريد با روش فنول سولفوريك بررسي شدند. لاكتوباسيلوس برويس كه توليد اگزوپلي‌ساكاريد بالايي داشت، انتخاب گرديد. زخمي در پشت موش‌هاي صحرايي نر از نژاد ويستار كه شامل گروه‌هاي تجربي، كنترل و كنترل منفي هستند ايجاد شد. دو گروه‌ كنترل و تجربي به ترتيب تحت درمان موضعي با اوسرين و اوسرين حاوي لاكتوباسيلوس برويس قرار گرفتند اما گروه كنترل منفي درماني دريافت نكردند. زخم پوستي موش‌ها به ترتيب پس از كشته شدن در روزهاي 1، 7 و 21 بررسي شد. جهت آناليزهاي آماري از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 استفاده شد.
يافته‌ها: درصد بهبودي زخم (53/99 درصد) و التهاب در گروه تجربي در روز بيست و يكم نسبت به گروه‌هاي كنترل (55/90 درصد) و كنترل منفي (91.14%) داراي اختلاف معني‌داري بود (P<0.001) . تعداد نوتروفيل‌ها در گروه تجربي در فازهاي بعدي ترميم در مقايسه با گروه هاي كنترل و كنترل منفي كاهش داشت.
نتيجه‌گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه لاكتوباسيلوس برويس به طور معني‌داري موجب كاهش التهاب و تسريع روند بهبود زخم در موش هاي صحرائي مي شود. اين يافته‌ها مي‌تواند در آينده نزديك مورد استفاده كلينيكي قرار گيرد.

The effect of Lactobacillus brevis on cutaneous wound healing in rats on days 7 and 21
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Today, there is growing interest in using traditional medicine for healing cutaneous wounds. Probiotics are defined as different microorganisms that may have positive effects on prevention or treatment of special pathologic conditions. The present study was designed to investigate the effect of Lactobacillus brevis on cutaneous wound healing.
Material and Methods: In this experimental study, through phenol-sulfuric acid method, 22 strains of lactobacillus isolated from dairy-traditional products were investigated in terms of exopolysaccharide production. Lactobacillus brevis, which had high exopolysaccharide (EPS) production, was selected. A wound was created on the back of male Wistar rats in control, negative control, and experimental groups. Control and experimental groups underwent regional treatment by eucerin and eucerin contained Lactobacillus brevis, respectively, but the negative-control group did not receive any treatment. On days 1, 7 and 21, the rats were killed and their cutaneous wound samples were studied. Data analysis was done through SPSS version 11.5.
Results: The percentage of wound healing (99.53%) and inflammation in the experimental group on day 21 compared to control (90.55%) and negative groups (91.14%) was significantly higher (P<0.001) . The number of neutrophils in the experimental group decreased in later phases of wound healing compared to the control and negative control groups.
Conclusion: The present study showed that Lactobacillus brevis significantly decreases inflammation and accelerates wound healing in treated rats. The findings of this study can be applied clinically in near future

قیمت : 20,000 ريال