مقايسه آنتي فسفوليپيد آنتي بادي در سكته هاي مغزي وريدي و شرياني بالغين جوان

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

دوره 21 - شماره 71

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: در سالهاي اخير علاوه بر پادتن­هاي آنتي كارديوليپين، آنتي باديهاي ضد ساير فسفوليپيدها نيز به عنوان عوامل مستعد كننده سكته مغزي شناخته شده­اند. تاكنون مطالعه جامعي در رابطه با وضعيت اين آنتي­بادي­ها در سكته­هاي مغزي در ايران انجام نشده است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسي بيماران با تيتر بالاتر از نرمال آنتي­كارديوليپين آنتي­بادي، آنتي­بادي­هاي ضد ساير فسفوليپيدها و مقايسه ميزان شيوع تيتر بالاتر از نرمال اين آنتي بادي­ها در بيماران زير 45 سال مبتلا به سكته مغزي وريدي و شرياني در شهر اصفهان مي باشد.
روشها: در يك مطالعه توصيفي در بيماران دچار سكته مغزي (وريدي و شرياني) زير 45 سال مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا (س) اصفهان، سطح آنتي­بادي­هاي آنتي مارديوليپين و آنتي بادي ضد ساير فسفوليپيدها از نوع IgM و IgG اندازه­گيري و ميزان شيوع آنها در سكته­هاي مغزي وريدي با شرياني مقايسه گرديد. همچنين خصوصيات باليني، آزمايشگاهي و دموگرافيك بيماران با تيتر بالاتر از نرمال مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: از ميان 147 بيمار، 30 نفر سكته مغزي وريدي و 117 نفر سكته مغزي شرياني داشتند. به ترتيب در 23 نفر (6/ 19 درصد ) و 6 نفر (20%) از بيماران دچار سكته مغزي شرياني و وريدي، تيترهاي بالاتر از نرمال IgM يا IgG از آنتي­بادي­هاي آنتي كارديوليپين از نوع IgM و IgG به ترتيب در 15 نفر (2 /65 درصد) و 7 نفر (4/ 30 درصد) در سكته­هاي مغزي شرياني و در 4 نفر (6%) و 2 نفر (33%) در سكته­هاي مغزي وريدي بدست آمد. در 5 نفر (21 درصد) از بيماران با سكته مغزي شرياني، تيتر آنتي­بادي­هاي غيركارديوليپين بالاتر از نرمال بود.
بحث: نتايج نشان مي­دهد كه در درصد قابل توجهي از بيماران زير 45 سال با سكته مغزي شرياني و وريدي در اصفهان، تيتر آنتي فسفوليپيد آنتي بادي بالاتر از نرمال بوده و ميزان شيوع اين آنتي بادي­ها در سكته مغزي شرياني و وريدي تفاوتي ندارد. همچنين به نظر مي­رسد آنتي بادي­هاي غيركاردليپيني در سكته­هاي مغزي شرياني نسبت به وريدي از اهميت بيشتري برخوردار مي­باشد. مشابه با ساير كشورهاي در حال توسعه، مشاهده تيتر بالاي IgM در درصدي بيشتري از بيماران را مي­توان به عواملي چون عفونت­ها و توكسين­ها، كه به عنوان افزايش دهنده حاد تيتر IgM مطرح بوده و در اين كشورها بيشتر شايع مي­باشند، نسبت داد كه تائيد اين فرضيه مطالعات تكميلي را مي­طلبد.

Anti-Phospholipid antibodies in arterial and venous stroke in young adults
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword: