آگاهي، نگرش و خودكارآمدي كاركنان پرستاري در كنترل عفونت‌‌هاي بيمارستاني

مجله طب نظامي

دوره 13 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

اهداف: اعضاي تيم پزشكي به‌خصوص پرستاران، مي‌توانند نقش فعالي در پيشگيري و كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي، نگرش و خودكارآمدي كاركنان پرستاري در خصوص كنترل عفونت‌‌هاي بيمارستاني انجام شد.
روش­ها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي در سال 1389 روي 135 نفر از كاركنان پرستاري شاغل در بيمارستان‌هاي منتخب شهر مشهد كه به‌روش سرشماري و مبتني بر هدف انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوري داده­ها شامل پرسش­نامه محقق‌ساخته سنجش آگاهي، نگرش و خودكارآمدي در خصوص كنترل عفونت‌‌هاي بيمارستاني بود. براي تحليل داده­ها از نرم­افزار SPSS 16 و روش­هاي آماري توصيفي و آزمو­ن­هاي مجذور كاي و من‌ويتني‌يو استفاده شد.
يافته­ها: در رابطه با كنترل عفونت، 9/67% پرسنل پرستاري از آگاهي متوسط برخوردار بودند. 4/90% نمونه‌ها نگرش مثبت نسبت به تهديد‌هاي درك‌شده از عفونت‌‌هاي بيمارستاني داشتند و 2/17% با موانع درك‌شده در جهت پيشگيري و كنترل عفونت‌ها موافق بودند و 2/36% نسبت به منافع درك‌شده در خصوص كنترل عفونت نظر موافق داشتند. 2/25% خودكارآمدي متوسط و 8/74% خودكارآمدي خوب داشتند. بين آگاهي و خودكارآمدي ارتباط معني­داري وجود نداشت. بين نگرش و خودكارآمدي نيز ارتباطي ديده نشد، اما بين آگاهي و جنس ارتباط معني‌داري وجود داشت (05/0>p).
نتيجه­گيري: براساس نتايج اين مطالعه، اكثر پرستاران آگاهي خوبي نسبت به كنترل عفونت­هاي بيمارستاني ندارند. با توجه به نقش مهم پرستا ر در كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني، براي افزايش آگاهي و نگرش و خودكارآمدي، بايد آموزش‌هاي لازم به عمل آيد تا پرستاران با نگرش مثبت و احساس توانايي بيشتر، رفتار‌هاي بهداشتي صحيح را اتخاذ كنند.

Knowledge, attitude and self-efficacy of nursing staffs in hospital infections control
Article Type: Original Article
Abstract:

Aims: Medical team members, especially nurses can play an active role in prevention and control of nosocomial infections. The aim of this study was evaluating the knowledge, attitude and self-efficacy of nursing staff in controlling nosocomial infections
Methods: This Cross-sectional study was done in 2010 on 135 nursing staff working in selected hospitals of Mashhad selected by census and purposive method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire evaluating knowledge, attitude and self-efficacy in controlling hospital infections. Data was analyzed by SPSS 16 software using descriptive statistical methods and Chi-square and Mann-Whitney tests.
Results: 67.9% of the nursing staff had average knowledge and 29.9% had good knowledge about infection control. 90.4% had positive attitude towards the perceived threats of nosocomial infections, 17.2% were agreed with the perceived barriers of infections’ prevention and control and 36.2% were agreed with the perceived benefits of infection control. 25.2% had average self-efficacy and 74.8% had good self-efficacy. There was not significant relationship between knowledge and self-efficacy. In addition, there was no correlation between attitude and efficacy but there was a significant relationship between knowledge and gender (p<0.05).
Conclusion: Nurses do not have appropriate knowledge about controlling nosocomial infections based on the findings of this study. Considering the important role of nurses in nosocomial infection control, training is necessary to increase nurses’ knowledge and attitude in order to adopt appropriate health behaviors with positive attitude and more ability.

قیمت : 20,000 ريال