نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: پورت فوليو ها به عنوان ابزار هاي جديد آموزشي، مي توانند نقش مهمي در ارتقاء صلاحيت باليني پرستاران ايفا كنند. با اين حال شواهد علمي مربوط به تأثير پورت فوليو بر صلاحيت پرستاران محدود بوده و مطالعات چنداني در اين زمينه در كشور صورت نگرفته است. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير به كارگيري پورت فوليو حرفه اي بر صلاحيت باليني پرستاران يك بيمارستان دانشگاهي در شيراز انجام شده است.
روش كار: در اين مطالعه شبه تجربي با استفاده از پيش آزمون- مداخله – پس آزمون، از بين 22 بخش يك بيمارستان دانشگاهي، چهار بخش عمومي به شيوه تصادفي انتخاب و پرستاران دو بخش در گروه آزمايش و پرستاران دو بخش در گروه كنترل قرار گرفتند. پرستاران گروه آزمايش در يك برنامه 12 ماهه ارتقاء حرفه اي مبتني بر پورت فوليو شركت كردند اما پرستاران گروه كنترل در برنامه هاي معمول ارتقاء حرفه اي بخش هاي خود شركت كردند. جمع آوري داده ها به وسيله مقياس روا و پاياي سنجش صلاحيت باليني پرستاران انجام شد. نتايج با استفاده آمار توصيفي و آزمون تي مستقل و زوجي تحليل شدند.
يافته ها: پس از اجراي مداخله، ميانگين صلاحيت باليني پرستاران گروه آزمايش به طور معني داري از 72/76(45/6 ±) به 68/85(43/6 ±) افزايش يافت (001/0>p) در حالي كه در گروه كنترل اين ميزان از31/75 (11/9 ±) به 69/80(11/7 ±) افزايش يافت كه اين تفاوت معني دار نبود (08/0>P).
نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد كه پورت فوليو ابزاري مؤثر براي ارتقاء صلاحيت باليني پرستاران است. ضروري است با مطالعات در مورد به كارگيري اين ابزارها در پرستاري باليني زمينه را براي ارتقاء حرفه اي پرستاران فراهم آورد.

The Impact of Professional Portfolio on Nurses' Clinical Competence
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Portfolios as new educational tools can play an important role in improving clinical competence of nurses. However, scientific evidences about the impact of portfolios on nurses' clinical competence are limited and few studies have been done in Iran. This study aimed to determine the impact of professional portfolio on nurses' clinical competence in a hospital affiliated to Shiraz University of Medical Sciences.
Methods: In this quasi-experimental, pretest- intervention- posttest study, from 22 units of the selected hospital, 4 general units were selected randomly. Nurses of 2 units were studied as experimental group and participated in a 12-month portfolio-based Professional development program. Nurses of 2 other units were considered as control group and participated in the routine professional development programs of their units. Data were collected by a valid and reliable scale measuring clinical competence of nurses. Data were analyzed by using descriptive statistics, independent and paired t-test.
Results: After intervention, mean clinical competence in experimental group showed a significant increase from 76.72 (± 6.45) to 85.68 (± 6.43) (p<0.001), while in the control group this increase 75.31 (± 11.9) to 80.69 (± 7.11) was not significant(p=0.08).
Conclusion: This study showed that portfolio is an effective tool for improving nurses’ clinical competence. Studying about the efficacy of these tools in nursing practice in order to enhance nursing professional development is necessary.

قیمت : 20,000 ريال