بررسي وضعيت تكامل كودكان 4 تا 60 ماهه با سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بر اساس پرسشنامه ASQ در بيمارستان اميركبير اراك

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 11 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: بيماريابي و تشخيص زودرس تأخير تكاملي در كودكان خصوصاً كودكان پرخطر ضروري است. كودكاني كه داراي سابقه يك يا چند عامل خطر در دوران قبل، حين يا پس از تولد هستند، شيوع بالاتر تأخير تكامل نسبت به جمعيت‌ عادي دارند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت تكامل كودكان با سابقه بستري در بخش‌هاي مراقبت ويژه نوزادان انجام شده است.
روش كار: در اين مطالعه 114 كودك كه سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان (NICU) داشته در گروههاي سني 4 تا 60 ماهه با پر كردن پرسشنامه ASQ توسط والدين آنها از نظر تكامل (در پنج حيطه برقراري ارتباط، حركات درشت، حركات ظريف، شخصي اجتماعي، حل مسئله) بررسي شدند. اطلاعات جمع‌آوري شده توسط نرم افزار SPSS با استفاده از شاخص‌هاي ميانگين، انحراف معيار و درصد فراواني و آزمون كاي دو آناليز شد.
يافته ها: از 114 مورد 1/71% پسر و 2/70% نارس بودند بيشترين علت بستري نارس بودن و ميانگين وزن نوزادان 680 ± 2233 گرم بوده است. در حيطه برقراري ارتباط 2/20% حركات درشت 5/17% حركات ظريف 3/19% و حل مسئله 8/8% و شخصي اجتماعي 7/16% غير طبيعي بودند. از كودكان مورد بررسي 5/67% موارد تكامل طبيعي داشته ، 1/6% در كل حيطه‌‌هاي تكامل غير طبيعي و 3/26% حداقل در يك حيطه غير طبيعي بودند. بين حيطه هاي مختلف تكامل و جنس ومدت بستري ووزن موقع تولد ارتباط معنادار پيدا نشد.
نتيجه گيري: با وجود تكامل طبيعي در اكثر كودكان با سابقه بستري در NICU، تعداد قابل توجهي دچار تأخير تكاملي، حداقل در يك حيطه بوده و نياز به برنامه‌هاي بيماريابي و پيگيري مداوم از نظر تكاملي مي‌باشد.

Evaluation of children’s development (4-60mo) with history of NICU admission based on ASQ in Amir kabir Hospital, Arak
Article Type: Original Article
Abstract:

Background & objectives: Screening and early diagnosis of delayed development in children particularly among high risk groups are obligatory. Children with a history of one or more risk factors in pre-natal, peri-natal and post-natal periods are prone to delayed development in comparison with normal population. This study was launched to assess the developmental status in children with a history of NICU admission.
Methods: In this study 114 children, aged between 4-60 months with a history of NICU admission were recruited. ASQ questionnaires including information in 5 fields: communication, fine and gross motor status, personal-social and problems solving, were filled for each one of the cases by their parents. The data were analyzed using descriptive statistics and Chi square test.
Results: Among 114 cases, there were 71.1% male. Totally 70.2% of cases were premature. The most prevalent reason for admission was immaturity. The average weight of infants was 2233±680 gram. Figures of abnormal findings in 5 fields were: communication 20.2%, gross motor 17.5%, fine motor 19.3%, problem solving 8.8% and personal-social 16.7%. In this study 67.5% of children showed normal development while 6.1% were abnormal in all 5 fields and 26.3% were abnormal in at least one filed. Statistically, there weren’t significant differences between various developmental fields and genus, length of hospital stay and birth weight.
Conclusion: Despite normal developmental status in majority of children with a history of NICU admission, a considerable number of them had delayed development in at least one field. These findings suggest a need for patient screening and intense follow up programs.

قیمت : 20,000 ريال