تاثير ارتفاع پاشنه ي كفش بر روي ثبات وضعيتي ايستا و پويا در زنان جوان سالم

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

دوره 9 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: پوشيدن كفش هاي پاشنه بلند ارتفاع مركز ثقل را بيشتر كرده و خط ثقل بدن نيز از مركز سطح اتكا دور مي گردد؛ لذا مي توان گفت تعادل بدن در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در اين پژوهش اثر چند ارتفاع پاشنه ي كفش بر روي ثبات ايستا و پويا در افراد جوان مورد بررسي قرارگرفته است.
روش كار: در اين مطالعه شبه تجربي به روش اندازه گيري مكرر، در 36 دختر سالم شاخص هاي ثبات پويا به وسيله دستگاه ثبات سنج بايودكس و ثبات ايستا به وسيله آزمون Clinical Test of Sensory Interaction and Balance تغيير يافته ارزيابي شد. اندازه گيري ها به طور تصادفي در چهار وضعيت پابرهنه و پوشيدن كفش هاي پاشنه 3، 5 و 7 سانتيمتري انجام گرفت.
نتايج: ميانگين شاخص ثبات ايستا در حالت هاي مختلف آزمون در مقايسه هر سه وضعيت كفشي با وضعيت پابرهنه تفاوت معني دار آماري داشت و در حالتهاي چشم بسته پاشنه 7 سانتي ناپايدارترين بود. از نظر ثبات پويا نيز پاشنه 7 سانتيمتري ناپايدارترين در بين وضعيت هاي آزمون بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه افزايش بي ثباتي با بالارفتن ارتفاع پاشنه را مورد تاييد قرار مي دهد. در مجموع مي توان پاشنه 3 سانتيمتري را به عنوان پاشنه ي بهينه از نظر ثبات در هر دو شرايط ايستا و پويا معرفي نمود.

The effect of shoe-heel height on the static and dynamic postural stability in healthy young women
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: Wearing high-heeled shoes increases the height of the center of gravity and takes the line of gravity away from the center of the base of support. This may result in the loss of body balance. In this study the effect of 3 heel heights on the static and dynamic postural stability in healthy young women was investigated.
Materials and Methods: In this cross-over quasi-experimental study with repeated measures, three dynamic indices of anteroposterior, mediolateral, and overall stability were determined using Biodex stabilometer and static stability using a modified CTSIB test. The measurements were made at 4 conditions of the feet, i. e., barefoot, and wearing shoes with a heel height of 3, 5, or 7 centimeters.
Results: The mean static stability index in the barefoot condition was significantly different from that in any the 3 conditions of wearing heels. With the eyes closed, the most unstable condition was in the case of the 7-cm heel, which caused also the most unstable dynamic condition; the differences were all statistically significant.
Conclusion: The findings indicate that postural instability increases with increases in the height of shoe heels. On the whole, considering both the static and dynamic stability, the 3-cm heel can be recommended as the optimum-height heel.

قیمت : 20,000 ريال