كاهش حساسيت نسبت به ونكومايسين در استافيلوكوكوس اورئوس

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 15 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: استافيلوكوكوس اورئوس از جمله عوامل مهم ايجاد عفونت در بيمارستانها مي‌باشد. ونكومايسين آنتي بيوتيكي در درمان استافيلوكوك‌هاي مقاوم به متي سيلين (MRSA) مي‌باشد. اخيراً بروز سويه‌هاي VRSA، درمان عفونتهاي MRSA را با مشكل مواجه نموده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي شيوع استافيلوكوكوس اورئوس با كاهش حساسيت نسبت به ونكومايسين در نمونه‌هاي باليني بيماران مراجعه‌كننده به بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس و تعيين الگوي آنتي‌بيوگرام آنها بود.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي در طي يك سال، در مجموع 104 سويه استافيلوكوكوس اورئوس با استفاده از رنگ‌آميزي گرم و آزمايشهاي توليد كاتالاز، كواگولاز، دي ان آز و حساسيت به نووبيوسين در حد گونه شناسايي شدند. الگوي حساسيت سويه‌ها نسبت به ونكومايسين و 10 آنتي بيوتيك ديگر با استفاده از روش Kirby- Baure و حداقل غلظت مهاركننده (MIC) با روش رقت در آگار بر اساس روش CLSI مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: بيشترين ميزان حساسيت، نسبت به ونكومايسين (2/96%)، كلرامفنيكل (5/88%) و ريفامپيسين (7/81%) مشاهده شد. شيوع استافيلوكوكوس اورئوسهاي مقاوم به متي سيلين (MRSA)، 4/40% بود. كاهش حساسيت به ونكومايسين در 4 سويه (8/3%) مشاهده شد.
نتيجه‌گيري: با بروز سوشهاي پاتوژن VISAو VRSA در بيمارستانها، لازم است كادر پزشكي در تشخيص، كنترل و درمان كساني كه با VISA و VRSA كلونيزه يا عفوني شده‌اند، اهميت بيشتري قائل شوند و تعيين سريع عفونتهاي VISA و VRSA در اولويت تحقيقات قرار گيرد.

Reduced sensitivity of staphylococcus aureus to vancomycin
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Staphylococcus aureus is one of the most common causes of infections in hospitals and vancomycin is used for the treatment of methicillin resistant S, aureus infections. Therefore, imergence of Staphylococcus aureus with reduced sensitivity to vancomycin is a serious problem. The aim of this study was to investigate the prevalence of Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to Vancomycin and to determine of their antibiogram patterns.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in a period of one year and 104 strains of S.aureus were determined on the basis of gram staining, susceptibility to Novobiocin, production of catalase, coagulase and DNase. Susceptibility pattern to Vancomycin and others antibiotics by disk diffusion and MICs were determined by agar dilution methods, according to CLSI.
Results: The highest sensitivity rates were observed to vancomycin (96.2%) chloramphenicol (88.5%), and rifampicin (81.7%). Prevalence of MRSA was 40.4%. The rate of VISA was 4 (3.8%).
Conclusion: We recommend that clinicians must be aware of management of patients who are colonized or infected with VISA and VRSA and early detection of VISA and VRSA isolates should be considered at the earliest.

قیمت : 20,000 ريال