كيفيت زندگي مددجويان داراي كلستومي: يك پژوهش كيفي

مجله پژوهش پرستاري ايران

دوره 6 - شماره 20

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: روش‌هاي درماني علاوه بر بهبود بيماري، بر كيفيت زندگي بيمار نيز تأثير دارد. لذا، تأثير بيماري و روش‌هاي درماني با اندازه‌گيري كيفيت زندگي بيمار سنجيده مي‌شود. توجه به ابعاد مختلف كيفيت زندگي مانند جسمي، معنوي، اقتصادي، اجتماعي مددجويان سبب مي‌شود تا مشكلات آنان مشخص شود. پژوهش حاضر، با هدف توصيف كيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران داراي استومي مراجعه‌كننده به انجمن استومي ايران انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر، يك پژوهش كيفي است كه به منظور توصيف كيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران داراي استومي انجام شده است. جامعه پژوهش، مددجويان مراجعه‌كننده به انجمن استومي ايران بودند. شركت‌كنندگان در پژوهش (14 نفر) به روش آسان و در دسترس انتخاب شدند و داده‌هاي كيفي جمع‌آوري شده از طريق مصاحبه‌هاي نيمه ساختار يافته، به روش تحليل محتوا مورد تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: 9 درون مايه اصلي استخراج شده از داده‌هاي پژوهش، شامل مشكلات جسمي در رابطه با كلستومي، كلستومي و مسايل روان شناختي، كلستومي و روابط اجتماعي و خانوادگي، كلستومي و دشواري‌هاي اقتصادي، كلستومي و تغذيه، كلستومي و فعاليت جسمي، كلستومي و مسافرت، كلستومي و مسايل ديني و كلستومي و مسايل جنسي بوده است.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي پژوهش نشان‌دهنده چالش‌هايي در كيفيت زندگي بيماران داراي استومي بوده است. نتايج اين پژوهش مي‌تواند مورد توجه ارايه‌دهندگان مراقبت‌هاي سلامت قرار گرفته و از نتايج آن‌ها به منظور ايجاد محيطي حمايت‌كننده كه منجر به ارتقاي كيفيت زندگي آن‌ها شود، استفاده گردد.

Ostomy patient's quality of life: A qualitative study
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Therapeutic procedures cure diseases and also affect quality of life. Therefore, we can measure quality of life in order to assess impacts of disease and therapeutic procedures. To identifying client problems, it is necessary to assess quality of life dimensions such as physical, spiritual, economic and social aspects. In this regard, researchers conducted a qualitative research to explore quality of life and its dimensions in ostomy patients referred to Iranian ostomy association.
Methods: In this qualitative study, 14 patients were interviewed about their quality of life dimensions. Interviews were analyzed using content analysis method.
Results: The main themes emerging from this study included physical problems related to colostomy, colostomy and psychological conditions, colostomy and socio-familial relationships, colostomy and economic difficulties, colostomy and nutrition, colostomy and physical activity, colostomy and travel, colostomy and religious issues and colostomy, and sexual problems.
Conclusion: The findings of the study showed challenges in quality of life of patients with ostomy. The results can be used by health care providers to create a supporting environment leading to promoting quality of life of patients.

قیمت : 20,000 ريال