بررسي اثربخشي افزودن فلووكسامين بر شدت علايم باليني و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك‌پذير

تحقيقات علوم رفتاري

دوره 9 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: با توجه به شيوع زياد اضطراب و افسردگي در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك‌‌پذير (irritable bowel syndrom يا IBS)، استفاده از داروهاي مهاركننده اختصاصي بازجذب سروتونين (SSRI) در اين بيماران توصيه مي‌شود. هدف اين مطالعه تعيين اثر داروي فلووكسامين بر شدت علايم IBS و كيفيت زندگي بيماران بود.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني دوسو كور است، كه در كلينيك‌هاي گوارش الزهرا (س) و نور انجام شد. در اين كارآزمايي افراد 50-20 سال با تشخيص سندرم روده تحريك‌پذير، بر اساس معيارهاي Rome III توسط متخصص گوارش در كلينيك‌هاي گوارش الزهرا (س) و خورشيد، به طور متوالي انتخاب و سپس به صورت تصادفي در دو گروه 30 نفري تقسيم شدند. گروه اول با فلووكسامين و گروه دوم به عنوان گروه شاهد با دارونما تحت درمان قرار گرفتند. قبل از شروع مطالعه، ماه اول و ماه سوم براي بيماران هر دو گروه، پرسش‌نامه شدت علايم باليني و پرسش‌نامه كيفيت زندگي تكميل گرديد. در نهايت كليه داده‌ها به وسيله آزمون ANCOVA با انداره‌گيري مكرر مورد بررسي قرار گرفت.
يافته‌ها: ميانگين شدت علايم باليني در گروه تحت درمان با فلووكسامين قبل از شروع مداخله 8/206 گزارش شد، ولي اين ميزان يك ماه پس از شروع مداخله 2/165 و سه ماه پس از شروع مداخله 5/137 نمره به دست آمد، كه در مقايسه با زمان قبل از شروع مداخله مقادير كمتري را نشان داد. هر چند در هر دو گروه ميانگين نمره شدت علايم باليني در ماه‌هاي اول و سوم پس از شروع مداخله نسبت به زمان قبل از شروع مداخله كاهش داشته است، اما از لحاظ آماري اين كاهش تنها در گروه تحت درمان با فلووكسامين معني‌دار بوده است (032/0= P). ميانگين نمره كيفيت زندگي بيماران تحت درمان با فلووكسامين در زمان قبل از شروع مداخله 3/55، يك ماه پس از شروع مداخله 63 و سه ماه پس از شروع مداخله 1/68 بود، كه در ماه‌هاي اول و سوم نسبت به زمان قبل از شروع مداخله افزايش داشته است، ولي اين افزايش معني‌دار نبود.
نتيجه‌گيري: مطالعه حاضر نشان مي‌دهد كه استفاده از داروي فلووكسامين در درمان بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك‌پذير منجر به كاهش شدت علايم باليني اين بيماران مي‌شود.

The efficacy of fluvoxamine on irritable bowel syndrome severity and patients' quality of life
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Aim and Background: Considering the high frequency of anxiety and depressive symptoms in irritable bowel syndrome (IBS) patients, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are recommended by some gastroenterologists for treatment. In this study, the efficacy of fluvoxamine on severity of symptoms and quality of life in IBS patients was assessed.
Methods and Materials: A randomized, double blind, placebo controlled clinical trial was performed on 20-50 year old patients diagnosed with IBS based on the Rome III criteria. Patients were consecutively selected and randomly assigned to fluvoxamine (n = 30) or placebo (n = 30) groups. Efficacy of medication was measured by administering severity scale and quality of life questionnaire on day 0 (baseline), day 28 and day 90 (3rd month). All data was finally analyzed by SPSS version 13 using repeated measures ANOVA and t-test.
Findings: Mean score of clinical symptoms severity in fluvoxamine group before intervention was 206.8. However, the scores decreased to 165.2 and 137.5 one month and 3 months after intervention, respectively. Although severity of symptoms was decreased in both groups, the difference was only significant in the fluvoxamine group (P < 0.05). Mean of quality of life scores in the fluvoxamine group was 55.3, 63.0 and 68.1 before intervention, one month and three months after intervention, respectively. However, this increase was not statically significant (P > 0.05).
Conclusions: Based on the findings of the present study, administration of fluvoxamine patients with IBS can lead to a decrease in the severity of symptoms.

قیمت : 20,000 ريال