تجارب دانش‌آموزان ابتدايي كاشان از خانه سالمندان

تحقيقات علوم رفتاري

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: با توجه به اين كه تجارب دوران كودكي مي‌تواند بر رفتارهاي دوران بزرگ‌سالي تأثير داشته باشد، اين تحقيق با هدف بررسي تجارب دانش‌آموزان ابتدايي كاشان انجام شد كه از مراكز نگه‌داري سالمندان بازديد داشته‌اند.
مواد و روش‌ها: يك مطالعه كيفي به روش تحليل محتوا در طي سال‌هاي 1387 و 1388 انجام شد. جمع‌آوري داده‌ها به روش خاطره نويسي توسط 11 نفر از دانش‌آموزان كه سابقه بازديد از سراي سالمند را داشته، يا فردي از بستگانشان در سراي سالمندان نگه‌داري مي‌شد، در سال 87-88 انجام شد. چهار نفر از اين افراد و نيز 5 شركت كننده ديگر مورد مصاحبه نيز قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده‌ها به روش Krippendorff انجام شد.
يافته‌ها: داده‌ها در چهار طبقه "ماهيت خانه سالمندان"، "علت انتقال"، "نحوه انتقال" و "پيامدهاي بازديد" قرار گرفت. هر طبقه شامل 2 تا 4 زير طبقه بود. بيشتر دانش‌آموزان، سراي سالمندان را مكاني دور افتاده و متفاوت از محل زندگي عادي خود احساس كرده بودند. به اعتقاد دانش‌آموزان، سالمندان به دليل "تنهايي"، "بيماري و ناتواني"، "مشكلات نگه‌داري" و "خودخواهي فرزندان" به سراي سالمند منتقل شده بودند.
نتيجه‌گيري: دانش‌آموزان اين تحقيق درك مثبتي از سراي سالمندان نداشتند. تجارب آن‌ها، سراي سالمندان را محلي نشان مي‌داد كه باعث دور افتادن سالمندان از زندگي اجتماعي مي‌شد. توجه بيشتر مردم و مسؤولين به كيفيت نگه‌داري از سالمندان ضروري است.

The experiences of Kashan’s elementary students of the elderly hospice
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Aim and Background: Childhood experiences could have profound effects on their adulthood behaviors. This research conducted with the aim of assessing the elementary students' experiences of the elderly hospice who visited these centers or had a family member over there.
Methods and Materials: A qualitative study conducted using content analysis method in 2008-9. Eleven students, who had visited a home elderly hospice or had a family member over there, wrote their memories from such experiences. Four of these and five more students were also interviewed. The data were analyzed using Krippendorff method.
Findings: Findings were classified into four categories including "the nature of elderly hospice", "the causes of transmission", "mode of transmission" and "visit consequences". Each category had 2-4 subcategories. Most of the students perceived the elderly hospice as distant and different from the normal living place. According to the participants, the elderly were transferred to the hospice for reasons such as "loneliness", "disease and disability", "maintenance problems" and "children's selfishness".
Conclusions: Students had negative perceptions of elderly hospices. Based on their experiences, the elderly hospices isolate the elderly from social life. The authorities should pay more attention to the arrangement and quality of care within the elderly hospices.

قیمت : 20,000 ريال