مروري بر روش هاي اندازه گيري اتفاقات ناخواسته در نظام سلامت و بررسي نقاط ضعف و قوت آن ها

فصلنامه بيمارستان

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: در نظام سلامت براي بررسي و اندازه گيري اتفاقات ناخواسته، روش هاي متعدد و مختلفي وجود دارد كه در اين پژوهش به آن ها اشاره و نقاط ضعف و قوت هر يك مورد بررسي قرار مي گيرد.
منابع اطلاعاتي و روشهاي انتخاب منابع: جهت انجام مطالعه مروري مزبور از روش كتابخانه اي و جستجوي اينترنتي استفاده شده است. براي انجام جستجو بانك‌هاي اطلاعاتي Medline, Google Scholar و بانك هاي اطلاعاتي فارسي مورداستفاده قرار گرفت.
تركيب مطالب و نتايج: روش هاي متعدد و مختلفي براي بررسي اتفاقات ناخواسته وجود دارد كه هر كدام داراي نقاط ضعف و قوتي مي باشند. مطالعه پرونده بيماران از شايع ترين روش ها مي باشد كه با وجود آن كه روشي نسبتاً گران و زمان بر است اما براي اندازه گيري ميزان اتفاقات مناسب مي باشد اگر چه ممكن است باعث ارزيابي كمتر ميزان اين اتفاقات گردد. همچنين اين روش براي يافتن علل ريشه اي خطاها مناسب نيست. روش شايع و مهم ديگر استفاده از نظام ثبت اتفاقات و خطاها مي باشد كه براي بررسي علل ريشه اي اتفاقات مناسب بوده اگر چه براي اندازه گيري ميزان آن ها مناسب نيست. ديگر روش هاي شايع عبارتند از : استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده مستقيم و بررسي شكايات.
نتيجه گيري: هيچ روشي به تنهايي براي بررسي و اندازه گيري اتفاقات ناخواسته كافي نبوده و جوابگوي همه نيازها نيست. لازم است تركيبي از روش هاي موجود مورد استفاده قرار گيرد. اينكه چه تركيبي مناسب تر است موضوعي است كه بر اساس نياز و هدف مطالعه و زمان و منابع موجود مشخص مي گردد.

قیمت : 20,000 ريال