بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي پرستاران شاغل در بخشهاي بستري بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1386

فصلنامه بيمارستان

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: امروزه بخش بهداشت و درمان به دليل ارتباط مستقيم با سلامتي انسانها يكي از مهمترين حوز ه هاي توسعه پايدار در جوامع بشري به شمارمي رود. تحقق اين امر نيازمند وجود درمانگراني سالم، شاداب و با انگيزه كاري بالا مي باشد. از جمله درمانگران اين بخش، كادر پرستاري بيمارستانها هستند. در تمام بخشهاي بيمارستان با پرستاراني برخورد مي كنيم كه هنگام ورود به شغل پرستاري، افراد منظم، دلسوز و علاقه مندي بوده اند اما معمولا پس از چند سال كاركردن و مواجه شدن با انبوهي از مشكلات و استرس هاي شغلي در محيط كار، احساس خستگي كرده، انگيزه خود را از دست مي دهند و حتي مايلند از كار خود كناره گيري نمايند. مطالعه حاضر، جهت بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلي پرستاران شاغل در بخشهاي بستري بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام گرفت.
مواد و روشها: اين بررسي يك مطالعه مقطعي است كه بر روي 232 پرستار شاغل در بخشهاي بستري بيمارستانهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كرمان كه به صورت طبقه اي تصادفي انتخاب شدند، صورت گرفته است. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه اي خود ساخته حاوي 31 سوال در 5 حيطه عوامل رواني، رفاهي، آموزشي، مالي و اداري بوده است. جهت تعيين پايايي پرسشنامه، مطالعه اي مقدماتي به صورت پايلوت انجام گرديد و آلفاي كرون باخ پرسشنامه توسطspss11.5 ،0.92 برآورد گرديد. جهت تحليل داده ها از نرم افزارspss11.5 و آزمونهاي آماريKruskal-Wallis و Mann-Whitney استفاده گرديد.
نتايج: از نظر رابطه بين نوع بيمارستان و حيطه هاي مختلف انگيزش شغلي پرستاران، تنها رابطه بين عوامل رفاهي و نوع بيمارستان از نظر آماري معني دار بوده است(p=0/012). از نظر آماري، رابطه بين وضعيت تأهل، جنسيت و سابقه كار با عوامل رواني معني دار بود(به ترتيب p=0/011، p=0/002 و p=0/043). رابطه آماري معني داري بين هيچ يك از حيطه‌هاي مختلف مورد بررسي با سن و مدرك تحصيلي پرستاران رابطه آماري معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، پرستاران داراي ويژگيهاي زير داراي وضعيت انگيزشي بالاتري بوده اند: اشتغال به كار در بيمارستانB ، متاهل، مرد، داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس، با سابقه كار بيش از 10 سال و سن بين 40-30 سال.

قیمت : 20,000 ريال