مقايسه هيالورونات سديم و هيدروكسي پروپيل متيل سلولز در ايجاد يووييت به دنبال جراحي آب مرواريد

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: مقايسه دو نوع ويسكوالاستيك مورد استفاده در جراحي آب مرواريد، شامل هيالورونات سديم و هيدروكسي پروپيل متيل سلولز در ايجاد يووئيت بعد از عمل به روش فيكوامولسيفيكيشن. روش پژوهش: مطالعه به روش كارآزمايي باليني تصادفي شده بر روي 81 چشم كه در مركز پزشكي دكتر لبافي نژاد تحت عمل فيكوامولسيفيكيشن و كارگذاري لنز داخل چشمي از جنس PMMA قرار گرفتند، انجام شد. بيماران مبتلا به ديابت، سندرم سودواكسفوليشن، يووئيت حاد يا مزمن، سابقه عمل جراحي داخل چشمي، سابقه مصرف استروئيد سيستميك يا موضعي دو هفته قبل از جراحي، وارد مطالعه نشدند. چشم هاي واجد شرايط به دو گروه تقسيم شدند و بطور تصادفي براي گروه اول (39 مورد) از ويسكوالاستيك HPMC و براي گروه دوم (42 مورد) از هيالورونات سديم استفاده شد. بيماران از نظر بروز يووئيت بعد از عمل، بمدت سه ماه پيگيري شدند. يافته ها: ميانگين سني در گروه HPMC، ميانگين 63.4 سال و در گروه هيالورونات سديم، 64.5 سال بود. در گروه HPMC، شصت و پنج درصد افراد و در گروه هيالورونات سديم، 51% افراد مرد بودند. در گروه HPMC، هشت مورد (21.1%) و در گروه هيالورونات سديم، 14 مورد (32.6%) از بيماران دچار فشار خون بالا بودند. در گروه HPMC، در 13 مورد (35.1%) از بيماران، چشم مقابل بيشتر تحت عمل جراحي آب مرواريد قرار گرفته بود. اين ميزان در گروه هيالورونات سديم 48 درصد (20 مورد) بود. متوسط زمان انجام فيكو در گروه HPMC، ميانگين 63±133 ثانيه و در گروه هيالورونات سديم 66±150 ثانيه بود. هيچكدام از اين تفاوت ها به لحاظ آماري معني دار نبودند. در گروه HPMC، بيست و نيم درصد از بيماران (8 مورد) دچار يووئيت بعد از عمل شدند در صورتي كه در گروه هيالورونات سديم، 2.4% از بيماران (يك مورد) دچار اين عارضه گرديدند (P<0.017، آزمون دقيق فيشر). نتيجه گيري: استفاده از ويسكوالاستيك هيالورونات سديم در مقايسه با HPMC در جراحي آب مرواريد، شيوع يووئيت بعد از عمل را كاهش مي دهد. بنابراين توصيه مي شود در مواردي كه احتمال يووئيت بعد از عمل بالاست (مانند افراد مبتلا به ديابت، سابقه يووئيت و كودكان)، در صورت در دسترس بودن، از هيالورونات سديم استفاده گردد.

كلمات كليدي:
Post operative Uveitis and viscoelastics: Coatel versus Healon
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To compare 2 viscoelastics, hydroxypropyl methylcellulose (Coatel) and sodium hynluronate) (Healon) as causative factors for postoperative uveitis (POU) following cataract surgery. Methods: In this clinical trial, 81 eyes from 80 patients underwent phacoemulsification and IOL implantation (PMMA AGENA 550 Opsia). Patients with uveitis, diabetes, and pseudoexfoliation syndrome were excluded. In 39 eyes (48%) Coatel and in 42 eyes (52%) Healon was used randomly. Patients were followed three months for appearance of POU. Results: The incidence of POU in the Coatel and Healon groups was 20.5% and 2.4%, respectively. Conclusion: Use of the Healon in comparison to Coatel decreases the incidence of POU in cataract surgery. Thus, it is better to use Healon in patients at high risk for POU.

قیمت : 20,000 ريال