نوع مقاله: Review Article
چكيده:

سابقه و هدف: بسياري از زنان علائم سندروم قبل از قاعدگي را تجربه كرده و براي رهاشدن از آن به درمان هاي طبيعي يا طب مكمل روي مي آورند. ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتي بايد براي كمك به زنان در راستاي گرفتن تصميم مبتني بر شواهد در ارتباط با مصرف اين درمان هاي جايگزين، به اطلاعات باكيفيت و قابل دسترسي مجهز باشند. هدف از اين مطالعه بررسي كارآزمايي هاي باليني انجام شده در ارتباط با داروهاي گياهي، طب مكمل و جايگزين براي درمان سندروم قبل از قاعدگي در ايران و تحليل اثر بخشي آنان در كاهش شدت علائم سندروم قبل از قاعدگي است.
مواد و روش ها: جستجوي الكترونيكي از ابتدا تا تيرماه 1389 در بانك هاي اطلاعاتي Medline، Sid، Irandoc، Magiran، مجله گياهان دارويي و مجله پژوهش در علوم ورزشي انجام شده و علاوه بر اين ها براي اطمينان خاطر بيشتر، از طريق اينترنت و با استفاده از موتورهاي جستجوي Google و Yahoo كارآزمايي هاي انجام شده در ايران مشخص گرديد. كتاب نامه مقالات نيز مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت جستجوي دستي پايان نامه هاي دانشجوي در اين زمينه انجام شد.
نتايج: اطلاعات به دست آمده از استفاده از ورزش براي كاهش علائم سندروم قبل از قاعدگي حمايت مي كند. به علاوه، اين يافته ها نشان دهنده مفيد بودن گل راعي، زعفران، گل مغربي، رژيم نشاسته، رازيانه و بابونه، ويتاگنوس، جينكو بيلوبا، طب فشاري و مشاوره گروهي در اين زمينه است.
نتيجه گيري: از بين تمام روش هاي ذكر شده فقط ورزش داراي شواهد بيشتر براي استفاده در تسكين سندروم قبل از قاعدگي مي‌باشد. براي كاربردي شدن ساير روش ها، مطالعات بيشتر با طراحي هاي قوي تر ضروري است.

Premenstrual syndrome and complementary medicine in Iran: a systematic review
Article Type: Review Article
Abstract:

Background: Most women who experience some unpleasant or uncomfortable symptoms of premenstrual syndrome (PMS) may use some natural therapies or complementary medicine for relieving its symptoms. In making an evidence-based decision regarding the use of alternative medicine for these women, the health care providers should have access to high quality information. This study aimed to review the outcome and efficacy of clinical trials done in Iran on using herbal drug and complementary/alternative medicine to relieve PMS symptoms.
Materials and Methods: Electronic searching of Medline, Sid, Irandoc, Magiran, Journals of herbal drugs and sports sciences was performed during 2010-11. Moreover, through Internet search engines (e.g. Google and Yahoo), randomized clinical trials of herbal and complementary medicine for PMS in Iran were identified. The bibliographies of articles and students' theses were searched and evaluated.
Results: The results showed that exercise is beneficial for PMS and preliminary findings indicated that Hypericum perforatum, Saffron, Oenothera Lamarkiana, Starchy diet, Fennel and Chamomile, Vitex Agnus Castus, Ginkgo biloba, acupressure and counseling were also effective to relieve the PMS symptoms.
Conclusion: Among the above-mentioned measures, there is much evidence to support the use of exercise to reduce PMS symptoms.

قیمت : 20,000 ريال