نوع مقاله: Review Article
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به اهميت پشه‌ها در بهداشت و لزوم كنترل آنان با استفاده از روش‌هاي غيرشيميايي و سالم براي محيط زيست، ضمن مروري بر روش‌هاي زهكشي در كنترل پشه‌ها به نقد و بررسي آن اقدام گرديده است. هدف مطالعه حاضر مروري بر روش‌هاي زهكشي جهت كنترل پشه‌ها مي‌باشد.
مواد و روش ها: تحقيق حاضر به‌روش مروري انجام گرفت. با كاربرد واژه‌هاي كليدي در اينترنت و سايت‌هاي مرتبط و نيز مجلات علمي پژوهشي داخل كشور، به زبان‌هاي انگليسي و فارسي در طي سال‌هاي 1361 تا 1389، جستجوي مقالات و پژوهش‌ها انجام شده و در نهايت منابع واجد شرايط انتخاب و ضمن معرفي و نقد و بررسي و كاربرد آن در كشور اقدام گرديد.
نتايج: مشكلات ناشي از پشه‌ها و چگونگي كنترل آن در جوامع انساني برابر با تاريخ زيستي انسان است. روش‌هاي زهكشي به‌دليل استفاده ساده و بي‌ضرر و نيز اثرات ماندگار از چند دهه گذشته رواج داشته است. استفاده از سيستم‌هاي مختلف زهكشي در مناطق با سطح ايستابي بالا و پر باران به‌عنوان يكي از راه‌كارهاي مناسب كنترل پشه‌ها موثر است.
نتيجه گيري: با استفاده از زهكشي به جاي روش شيميايي مي‌توان محيط زيست را پاك و سالم نگهداشت تا سلامتي و بهداشت جامعه انساني كه از اهداف اصلي سازمان‌ها و تشكيلات بهداشتي است، فراهم شود.

Drainage methods for the control of mosquitoes
Article Type: Review Article
Abstract:

Background: Considering the importance of mosquito control in public health and the need to use non-chemical and safe methods for the environment health, the aim of the present study was to review the advantages of drainage methods for the control of mosquito.
Materials and Methods: This study was carried out by a systematic search using key words in Internet, related websites, scientific research journals both in English and Persian during 1982-2010. Among the searched materials, the most eligible resources were selected and evaluated.
Results: The history of problems caused by mosquitoes and how to control them in human communities, date back to the human life. Due to its simplicity, durability and harmless nature, the method has a worldwide application. Applying different drainage methods in areas with high water table and rainfall is an effective and appropriate way to control mosquitoes.
Conclusion: to sum up, drainage method, as a non-chemical method, has the potential of being environmentally safe.

قیمت : 20,000 ريال