بررسي رضايت مادران از مراقبت هاي بيمارستاني در بخش كودكان بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 1389

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 15 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: باوجود اهميت رضايت بيمار به عنوان نشان گر كيفيت، اطلاعات به روزي از ميزان رضايت مادران كودكان بستري در بيمارستان هاي كاشان دردسترس نيست. هدف اين پژوهش تعيين رضايت مادران كودكان بستري در بخش اطفال از مراقبت هاي بيمارستاني بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي با استفاده از پرسشنامه (Pediatric Family Satisfaction Questionnaire; PFSQ) و از طريق مصاحبه با 280 نفر از مادران بخش اطفال در 6 ماهه دوم سال 1389 انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين سن مادران 04/28 سال بود. ميانگين سن كودكان بستري 4/2 سال و مدت بستري آنها 97/4 روز بود. موارد ضعيف ارزيابي شده در حيطه ي مراقبت هاي پزشكي شامل عدم امكان دسترسي به موقع به پزشك و عدم مطلع ساختن والدين از نتايج آزمايشات كودك، در حيطه پرستاري، عدم آموزش در مورد اقدامات درماني و مراقبت هاي پس از ترخيص، و در حيطه خدمات رفاهي، عدم فراهم كردن فضاي مناسب براي بازي كردن كودك (4/71 درصد) بود. ميانگين نمرات رضايت در مورد مراقبت‌هاي پزشكي 19/6±25/22، پرستاري 88/6±05/29 و خدمات رفاهي 93/6±68/26 بود. بين رضايت مندي با نوع بيماري كودك رابطه معناداري به دست آمد (0001/0>P).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه در مجموع رضايت از سه گروه پزشكي، پرستاري و رفاهي كم در بخش اطفال بيمارستان مذكور بود. توجه هوشيارانه پزشكان و پرستاران به مراقبت ها مي تواند سطوح نارضايتي ها را كاهش دهد.

Mothers satisfaction of hospital care in the pediatric ward of Kashan Shahid Beheshti hospital during 2010-11
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Despite the importance of patient satisfaction as an indicator of care quality, no data are available on the satisfaction of mothers whose children admitted to hospitals. This study aimed to evaluate the mothers satisfaction of hospital care in the pediatric ward of Kashan Shahid Beheshti hospital.
Materials and Methods: A descriptive study was conducted using the pediatric family satisfaction (PFS) questionnaire and through interviewing with 280 mothers during 2010-11. Data were analyzed using SPSS software and descriptive statistics.
Results: Mean maternal age of subjects was 28.04 years. Average age of admitted children was 2.4 years and the mean of hospital stay 4.97 days. The mothers were dissatisfied with doctors for not being available on time and their failure to notify the results of their childs tests. They were also dissatisfied with nurses for the lack of education about their childs treatment and also the lack of post-discharge care. The mothers were also dissatisfied with welfare services (e.g. providing an appropriate play room for children (71.4%). Average satisfaction scores for the medical, nursing and welfare staff were 22.25±6.19, 29.05±6.88 and 26.68±6.93, respectively. A significant relationship was observed between the child's disease and the mothers satisfaction (P<0.0001).
Conclusions: Overall satisfaction with medical, nursing and welfare staff was low in pediatric ward of this hospital. Doctors and nurses attention to the quality of care can reduce the levels of dissatisfaction.

قیمت : 20,000 ريال