بررسي كيفيت خدمات بيمارستاني از ديدگاه بيماران بستري در بيمارستان هاي دانشگاهي كاشان طي سال 1387

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 15 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: ماموريت اصلي بيمارستان در نظام سلامت، تامين مراقبت با كيفيت براي بيماران، و برآوردن نيازها و انتظارات آنها است. اين مطالعه با هدف ارزيابي و مقايسه كيفيت خدمات بيمارستاني از ديدگاه بيماران بستري در بيمارستان هاي دانشگاهي شهرستان كاشان انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ي مقطعي طي سال 1387، ديدگاه 390 بيمار بستري در بيمارستان هاي دانشگاهي كاشان كه به‌روش طبقه‌اي انتخاب شده بودند، از طريق پرسشنامه SERVQUAL مورد مطالعه قرار گرفت. اين پرسشنامه، مولفه هاي كيفيت را در هفت بعد (همدلي پزشك، دسترسي به پزشك، قابليت اطمينان به پزشك، پاسخ گويي پرستار، همدلي پرستار، مديريت دارو و ملموس بودن خدمات) بررسي كرد. روايي پرسشنامه به‌روش روايي محتوي و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (93/0) تاييد شد. داده‌ها با استفاده از آزمون هاي كروسكال واليس و من ويتني تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: ميانگين سني افراد تحت مطالعه 36/18±72/45 سال بوده و 1/54 درصد بيماران مرد بودند. تفاوت معني داري در ميانگين نمره كيفيت در ابعاد هفت گانه و بعد كيفيت كلي مشاهده شد. همچنين، اختلاف ميانگين نمره كيفيت در تمامي ابعاد در بيمارستان ها معني دار بود. بيشترين ميانگين نمره كيفيت به بعد همدلي پزشك (75/0±97/3) و كمترين ميانگين نمره كيفيت به ملموس بودن خدمات (58/0±76/3) تعلق گرفت.
نتيجه گيري: كيفيت خدمات در بيمارستان هاي دانشگاهي از ديدگاه بيماران وضعيت مناسبي داشت، ليكن اختلاف معني دار نمره كيفيت بين ابعاد مختلف در هر بيمارستان، بيان گر لزوم توجه بيشتر مديران نسبت به برنامه‌هاي بهبود كيفيت است تا رضايت مندي بيشتر بيماران را فراهم آورد.

The quality of hospital services in Kashan educational hospitals during 2008-9: the patients' viewpoint
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: The main mission of any hospital in a health care system is to promote care quality for patients and to meet their needs and expectations. The aim of this study was to evaluate the quality of hospital services from the viewpoint of patients admitted to Kashan educational hospitals.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 390 patients admitted to Kashan educational hospitals were selected based on the stratified sampling and their points of view were evaluated using SERVQUAL questionnaire during 2008-9. The quality attributes of the questionnaire consisted of seven dimensions (e.g. physician's empathy, physician's availability, the reliability of physician performance, nurse's responsibility, nurse's empathy, drugs management and tangibility of services). Validity and reliability of the questionnaire were confirmed using content validity and Cronbach's alpha coefficient (0.93), respectively. The data were analyzed using the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.
Results: The mean age of the respondents was 45.72±18.36 years and 54.1% of subjects were men. There was a significant difference among the mean of seven dimension scores and the total quality dimension. Moreover, a significant difference was observed in the quality score mean of different dimensions among hospitals. The highest and lowest means of quality score were for physician's empathy (3.97±0.75) and tangibility of the services (3.76±0.58), respectively.
Conclusion: From the patients' viewpoint, educational hospitals have made good progress in providing hospital services; however, different quality scores among quality dimensions in any hospital signify that the health care administrators should pay more attention on the quality improvement programs to improve patients' satisfaction.

قیمت : 20,000 ريال