رابطه ميزان چاقي با فعاليت بدني و وضعيت اقتصادي اجتماعي در دانش آموزان دختر منطقه شمال شهر تهران

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 15 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: چاقي پديده ايي چند بعدي بوده و به غير از عوامل بيولوژيك، عوامل فرهنگي و اجتماعي نيز مي توانند در بروز آن موثر باشند. مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه بين ميزان چاقي با فعاليت بدني و وضعيت اقتصادي اجتماعي در كودكان منطقه شمال شهر تهران طراحي و اجرا گرديد.
مواد و روش ها: براي انجام اين مطالعه توصيفي تعداد 488 دانش آموز 7 تا 11 ساله از مدارس ابتدايي منطقه شميرانات شهر تهران به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. قد، وزن، و دور كمر و باسن آنها با روش هاي استاندارد اندازه گيري شده و صدك BMI بر اساس مرجع 2000CDC محاسبه شد. براي هر نفر يك پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافيك و ميزان فعاليت بدني (پرسشنامه باربوسا) دانش آموزان تكميل گرديد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: در اين مطالعه رابطه معكوس بين ميزان فعاليت بدني و شاخص توده بدن مشاهده شد (025/0=P). همچنين، بين وضعيت اقتصادي اجتماعي و صدك شاخص توده بدن ارتباط معناداري وجود به دست آمده (013/0=P) و بين وضعيت اقتصادي اجتماعي و ميزان فعاليت بدني نيز ارتباط معناداري وجود داشت(001/0=P).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه انجام فعاليت هاي بدني روزانه مي تواند از عوامل جلوگيري كننده از شيوع چاقي در كودكان باشد. ميزان شيوع چاقي تحت تاثير وضعيت اجتماعي اقتصادي قرار داشته و بر اساس نتايج اين مطالعه به ضرورت انجام فعاليت‌هاي بدني روزانه و ورزش توصيه مي شود.

The relation between obesity, physical activity and socioeconomic status among girl students living in northern Tehran
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Researchers have focused on obesity as a multidimensional phenomenon and its incidence may be affected by some biological, cultural and social factors. The aim of the present study was to examine the relationship between obesity, physical activity and socioeconomic status among girl students living in northern Tehran.
Materials and Methods: In this descriptive study, 488 elementary students (7-11 years) were randomly selected from elementary schools in northern Tehran (Shemiranat district). The waist and hip circumferences, height and weight of subjects were measured using the standard methods. Body mass index (BMI) percentage was calculated through CDC2000. Nicolas Barbosa questionnaire consisting students' demographic information and the physical activity levels were completed by subjects. The data were analyzed using Pearson correlation.
Results: While a negative correlation was detected between BMI and physical activity (P<0.025), there was a significant correlation between socioeconomic status and BMI (P<0.013) and between socioeconomic status and physical activity (P=0.001).
Conclusion: Considering the importance of daily physical activity in the prevention of obesity among children, it is highly recommended.

قیمت : 20,000 ريال