بررسي اثر بخشي آموزش كارگاهي بر ميزان اعتماد به نفس دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 15 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: اعتماد به‌نفس يك احساس ظريف و دقيق است كه در بهداشت جسمي و رواني افراد بسيار موثر بوده و به‌عنوان يكي از زمينه‌هاي آسيب پذيري نسبت به افسردگي مد نظر قرار مي‌گيرد. هدف از اين مطالعه ارتقاء اعتماد به‌نفس دانشجويان با استفاده از كارگاه آموزشي است.
مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر كه يك مطالعه آزمايشي با تخصيص تصادفي بلوكي است، 106 نفر از دانشجويان (54 نفر گروه آزمايش و 52 نفر گروه شاهد) شركت كردند. براي گروه آزمايش 6 ساعت آموزش به‌روش كارگاهي برگزار گرديد. پرسشنامه اعتماد به‌نفس آيزنك در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون و نيز يك‌ماه پس از كارگاه به‌عنوان پيگيري اجرا شده و در نهايت، ميانگين نمره اعتماد به نفس در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله محاسبه شد.
نتايج: ميانگين نمره اعتماد به‌نفس در گروه آزمايش از 50/20 در پيش آزمون به 22/23 در پس آزمون افزايش يافت (001/0=P). همچنين، ميانگين نمره آزمون يك‌ماه پس از برگزاري كارگاه در مرحله پيگيري به 60/22 رسيد كه نشان‌دهنده افزايش معني‌داري در ميزان اعتماد به نفس در مرحله پيگيري است (001/0=P)، در حالي‌كه در گروه شاهد اين اعداد از 29/21 در پيش آزمون به 24/21 در پس آزمون كاهش يافت. همچنين ميانگين نمره آزمون در مرحله پيگيري به 27/21 رسيد و تغيير معني‌داري در نمره اعتماد به‌نفس مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: نتايج حاصل از تحقيق، بيان‌گر آن است كه كارگاه آموزشي ارتقا اعتماد به‌نفس تاثير مثبتي بر ميزان اعتماد به‌نفس دانشجويان داشته است.

Efficacy of educational workshop on self-esteem of students at Kashan university of medical sciences
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Self-esteem, a sublime mental feeling highly effective for improving physical and mental health, can be considered as one of the areas of vulnerability to depression disorders. The purpose of this study was to promote the self-esteem of students using the educational workshop held at Kashan university of medical sciences.
Materials and Methods: This experimental study with a random-allocation block design was performed on 106 students (54 in the experimental group and 52 in control group) at Kahsan university of medical sciences. A six-hour training workshop was held for the experimental group and an Eysenck self-esteem questionnaire for one-month post-workshop follow up. Finally, the average scores of self-esteem in two groups, before and after the intervention, were reported.
Results: The mean score of self-esteem in the experimental group was significantly increased from 20.50 to 23.22 (P=0.001). Moreover, The average test score for one-month post-workshop follow up was 22.60, signifying the difference in self-esteem promotion (P=0.001); however, the mean score in the control group was decreased from 21.29 to 21.24. In addition, the average follow up score was 21.27 and no significant difference was seen for self-esteem score.
Conclusion: The results indicate that holding educational self-esteem workshop enhances students' self-esteem.

قیمت : 20,000 ريال