تآثير عصاره متانولي سويا بر ميزان ليپيد و ليپوپروتئين‌هاي سرم در موش‌هاي صحرايي اواريكتومي شده

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 15 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: از عوارض دوران يائسگي اختلال در متابوليسم چربي‌ها و افزايش ميزان چربي و ليپو پروتئين‌هاي پلاسما مي‌باشد. مطالعات چندي نشان داده‌اند كه ايزوفلاون‌ها و پروتئين سويا مي‌توانند اثرات مفيدي بر ميزان چربي و ليپوپروتئين‌هاي سرم داشته باشند، اما اثرات عصاره تام سويا براين فاكتورها كمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا، در مطالعه حاضر تاثير عصاره متانولي سويا بر ميزان چربي و ليپوپروتئين‌هاي سرم موش‌هاي صحرائي اواريكتومي شده بررسي شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي 40 سر موش صحرائي ماده در 4 گروه 10 تايي به‌صورت: 1) گروه شم (جراحي شكم بدون برداشت تخمدان)، 2) گروه اورايكتومي شده، 3) گروه درمان (اواريكتومي همراه با دريافت عصاره سويا) و4) گروه كنترل-گاواژ (حيوانات سالم دست نخورده همراه با دريافت عصاره سويا) به‌طور تصادفي انتخاب شدند. گروه درمان روزانه mg/kg60 عصاره سويا از طريق آب آشاميدني و به‌وسيله گاواژ به‌مدت 28 روز (4 هفته) دريافت كرد. در پايان دوره تجويز عصاره سويا غلظت كلسترول تام، تري گليسيريد،LDL ، HDL، VLDL سرم حيوانات مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: يافته‌هاي مطالعه نشان داند كه تجويز عصاره سويا در گروه درمان توانست غلظت سرمي ليپيد و ليپوپروتئن‌ها را بهبود بخشد. هچنين، مشخص گرديد كه بين گروه شم با ساير گروه‌هاي مطالعه در غلظت سرمي VLDL و تري گليسيريد اختلاف معني داري وجود دارد (05/0>P).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه مصرف خوراكي عصاره سويا در موش‌هاي صحرايي اواريكتومي شده مي‌تواند تاثير مثبتي بر سطح سرمي چربي و ليپوپروتئين‌هاي سرم داشته باشد.

Effect of methanolic soy extract on serum levels of lipid and lipoproteins in ovariectomized rats
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Disorders in lipid metabolism and increases of serum lipid and lipoprotein levels have been associated with postmenopausal complications. Some studies have demonstrated that isoflavones and soy proteins could have useful effects on serum lipid and lipoprotein levels; however, there are a few reports about the effects of total soy extract on serum lipid and lipoproteins. This study was carried out to evaluate the effect of methanolic soy extract on serum levels of lipid and lipoproteins in ovariectomized rat.
Materials and Methods: In this study 40 female rats were allocated randomly into 4 equal groups: 1) sham; 2) ovariectomized; 3) treatment and 4) control-gavage. The animals in treatment group received 60 mg/kg soy extract in drinking water using gavage for 28 days. At the end of the treatment, serum concentrations of total cholesterol, triglyceride, LDL, HDL and VLDL were determined.
Results: Results showed that administration of total soy extract can improve the serum concentrations of lipid and lipoproteins in treatment group. Moreover, the study revealed a significant difference between the sham group and the other groups in serum concentrations of VLDL and triglyceride (P<0.05).
Conclusion: Soy extract administration can have a positive effect on serum lipid and lipoprotein levels in ovariectomized rats.

قیمت : 20,000 ريال