بررسي تأثير بروملين خوراكي (آناناس) بر بهبود زخم اپي زياتومي در زنان نخست زا

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 15 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: اپي زياتومي شايع ترين برش جراحي در مامايي است كه جهت تسهيل در خروج جنين انجام مي شود. مشخص شده است كه آسيب هاي پرينه باعث ناتواني زنان در بسياري از فعاليت هاي روزانه مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير بروملين خوراكي بر بهبود زخم پرينه در زنان نخست زا مي باشد.
مواد و روش ها: در اين كارآزمايي باليني دوسوكور، 82 زن نخست زا مراجعه كننده به بيمارستان حضرت اميرالمؤمنين شهر اهواز بسته هاي دارو (100 ميلي گرم بروملين) و دارونما را به صورت تصادفي دريافت نمودند. دوز آغازين، 2 ساعت پس از زايمان شروع شد. قرص ها سه بار در روز تا 6 روز پس از زايمان تجويز شدند. ميزان بهبودي زخم توسط مقياس ريدا در روزهاي 3، 7 و 14 پس از زايمان اندازه گيري شده و داده ها با استفاده از آزمون هاي t مستقل، مجذور كاي و من ويتني آناليز شدند.
نتايج: ميانگين نمرات بهبود زخم در گروه بروملين در مقايسه با دارونما در روزهاي سوم، هفتم و چهاردهم پس از زايمان كمتر بود (001/0=P). همچنين، از نظر بهبودي كامل زخم در روز چهاردهم پس از زايمان، اختلاف معناداري بين دو گروه مشاهده شد (001/0=P).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دهنده اثربخشي بروملين در بهبود بهتر و سريع تر زخم اپي زياتومي مي باشد. بنابراين، مي توان از آن به عنوان تسريع كننده بهبود زخم اپي زياتومي استفاده نمود.

Evaluating the effect of oral bromelain (pineapple) on episiotomy wound healing in primiparus women
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Episiotomy is the most common perineal incision in midwifery to facilitate the expulsion of the fetus. Perineal damages cause disability in many normal daily activities. The purpose of this study was to determine the effect of bromelain on episiotomy wound healing in primiparus women.
Materials and Methods: In this double-blind clinical trial study, 82 primiparus women referred to Ahvaz Amiralmomenin hospital were randomly assigned to receive bromelain (100 mg) and placebo. The initial dose of bromelain was administered 2 hours after delivery. Tablets were given three times a day for six days. Wound healing was measured by REEDA scale on 3th, 7th and 14th day after delivery. Data were analyzed using independent T-test, Chi-square and Mann-Whitney tests.
Results: The average scores of wound healing in bromelain group were significantly lower than placebo group on 3th, 7th and 14th day after delivery (P=0.001). There was a significant difference in total wound healing between the two groups on 14th day after delivery (P=0.001).
Conclusion: Bromelain has a significant effect on better and faster healing of episiotomy wound. Hence, it can be used to accelerate episiotomy wound healing.

قیمت : 20,000 ريال