تأثير فرآيند بازيافت بر ميزان آزاد سازي يون‌هاي فلزي از براكت‌هاي ارتودنسي در زمان‌هاي مختلف

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 24 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: با توجه به كاربرد براكت‌هاي بازيافت شده در درمان‌هاي ارتودنسي و احتمال بالاتر بودن ميزان آزاد سازي يون‌هاي فلزي در اين نوع براكت‌ها و عوارض شناخته شده حاصل ازآن؛ اين مطالعه به منظور بررسي تأثير فرآيند بازيافت بر ميزان يون‌هاي فلزي آزاد شده از براكت‌هاي ارتودنسي انجام گرفت.
روش بررسي: اين تحقيق به روش تجربي و بر روي 80 براكت از نوع Discovery باند مستقيم ساخت شركت Dentarum آلمان انجام گرفت. تمام نمونه‌ها به 2 گروه 40 تايي شامل 40 براكت نو (20 عدد براي يك هفته و 20 عدد براي 6 ماه) و 40 براكت بازيافتي (20 عدد براي يك هفته و 20 عدد براي6 ماه) تقسيم شدند، سپس تعداد 20 عدد براكت از هر گروه به مدت يك هفته و شش ماه در بزاق مصنوعي ساخته شده، حاوي يك ميكرون NaNHNO3 بافري با 7=pH درون تيوپ‌هاي پلي پروپيلن، در انكوباتور با دمايْ37 درجه سانتي‌گراد نگهداري شدند. ابتدا بعد از گذشت يك هفته، نيم ميلي ليتر از محلول تيوپ‌هاي حاوي 20 براكت نو و 20 براكت بازيافتي (گروه‌هاي يك هفته‌اي) خارج و پنج مرتبه توسط دستگاه اسپكتروفتومتري؛ ميزان عناصر نيكل، كروم وكبالت آنها بر حسب واحد ppb، اندازه‌گيري شد و سپس همين كاردر مورد 40 براكت نو و بازيافتي بعدي (گروه‌هاي 6 ماهه) بعد از گذشت 6 ماه انجام شد. در انتها داده‌هاي بدست آمده توسط دو آزمون Two way ANOVA مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته‌‌ها: آناليز داده‌ها بعد از گذشت يك هفته‌، ميزان يون‌هاي فلزي آزاد شده نيكل، كروم و كبـــالت را به ترتيب در بــراكت‌هاي نو و بازيافـــت شده برابر با 0.65، 1.40 و 0.75 ppb (Part per billion) و 142، 2.61، 1.43 ppb نشان داد، كه اختلاف بين دو گروه نو و بازيافتي در مورد هر سه يون فلزي از نظر آماري معني‌دار بود (P<0.001). بعد از 6 ماه، ميزان يون‌هاي فلزي آزاد شده نيكل، كروم و كبالت به ترتيب در براكت‌هاي نو و بازيافت شده 1200، 3.4، 2.4 ppb و2330، 6.9، 10.8 ppb بود كه اختلاف معني‌داري بين دو گروه وجود داشت (P<0.001).
نتيجه‌گيري: استفاده از براكت‌هاي بازيافت شده در درمان‌هاي طولاني مدت ارتودنسي باعث افزايش آزادسازي يون‌هاي فلزي و (به خصوص نيكل) مي‌شود. استفاده از اين براكت‌ها در درمان‌هاي طولاني مدت ارتودنسي پيشنهاد نمي‌شود.

Effect of recycling process on metal ion release from orthodontic brackets at different periods
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aims: Considering the application of recycled metallic brackets in orthodontic treatments and probably more resultant metal ion release, which can cause cytotoxic side effects, this study was set up to assess the effect of recycling process of orthodontic brackets on metal ion release.
Materials and Methods: In this experimental study, 80 Discovery direct bond brackets (Dentarum, Germany) were divided into 2 groups, new and recycled brackets (n = 40), then each group was divided into two subgroups (one-week and 6-months subgroups) (n=20). The specimens were maintained in buffered solution of NaNHNo3
(pH=7) at 37°C in an incubator. After periods of one week and 6 months immersion, 0.5 mL of each solution was analyzed by spectrophotometry for the quantity of released Nickel (Ni), Chromium (Cr), and Cobalt (Co) ions. The data were analyzed using two way ANOVA analysis.
Results: After one week, the quantity of Ni, Cr, and Co ions released from new brackets were 0.65, 1.4, and 0.75 (ppb), respectively. The values for recycled brackets were 142, 2.61, and, 1.43 (ppb). These findings indicated significant difference between two groups (P<0.001). After six months, the quantity of Ni, Cr, and Co ions released from new brackets were 1200, 3.4, and 2.4 (ppb) and from recycled brackets were 2330, 6.9, and 10.8 (ppb), which showed significant difference between two groups (P<0.001).
Conclusion: Application of recycled brackets in long fixed orthodontic treatments can lead to metal ion release, specifically Nickel. Thus, the use of recycled brackets in long orthodontic treatments is not recommended.

قیمت : 20,000 ريال