گزارش يك مورد سندرم براون اكتسابي در بيمار مبتلا به روماتيسم مفصلي جوانان

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 7 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پيشينه و هدف: سندرم براون اكتسابي به ويژه نوع دو طرفه در روماتيسم مفصلي جوانان، عارضه نادري است. در اين مقاله به معرفي يك مورد از آن همراه با موفقيت آميز بودن تزريق استروييد در بيمارستان خليلي شيراز پرداخته شده است. معرفي مورد: دختر 15 ساله مبتلا به روماتيسم مفصلي جوانان با شكايت دوبيني مراجعه نمود كه پس از معاينه، با تشخيص سندرم براون اكتسابي در چشم چپ بيمار، استروييد موضعي (1.5 ميلي گرم بتامتازون طولاني اثر به همراه ليدوكايين) در ناحيه تروكله آ در چشم چپ تزريق شد. پس از چند روز همه علايم بيمار از بين رفت. بيمار چند هفته بعد دوباره با دوبيني جديد به درمانگاه مراجعه نمود كه اين بار با تشخيص سندرم براون اكتسابي چشم راست با همان روش تحت درمان قرار گرفت كه باز پس از چند روز علايم بيمار برطرف شد. نتيجه گيري: سندرم براون اكتسابي دو طرفه به دنبال روماتيسم مفصلي جوانان مطرح است و تزريق موضعي استروييد مي تواند با موفقيت همراه باشد.

كلمات كليدي:
Acquired Brown's syndrome following juvenile rheumatoid arthritis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To report a case of bilateral acquired Brown’s syndrome following juvenile rheumatoid arthritis. Patients and findings: A 15 year-old girl with pooly controlled systemic juvenile rheumatoid arthritis presented with painless vertical diplopia and was found to have an acquired Brown’s syndrome of the left eye. Injection of long-acting steroid near the trochlea made her free of signs and symptoms. Later in the course of disease, she developed vertical diplopia for the second time and was diagnosed to have an acquired Brown’s syndrome of the right eye. Again, her problem disappeared with injection of steroid near the trochlea. Conclusion: Acquired Brown’s syndrome following juvenile rheumatoid arthritis is a raer complication and has been reported previously in a few cases.

قیمت : 20,000 ريال