نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هداف: فلزات سنگين آلايندهاي شيميايي پايداري اندكه مانندتركيبات آلي از طريق فرايندهاي زيستي تجزيه نمي شوند.وجود غلظت بالاي سرب درسبزيجات برگي نظير كاهو مي تواند اثرات زيان باري برسلامتي انسان داشته باشد. سرب در اثر ابياري مزارع باپساب فاضلاب هاي شهري وصنعتي تصفيه نشده حاوي تركيبات سرب ويافاضلابهاي كشاورزي و همچنين كشت كاهو در مزارع نزديك جاده هاي پر ترددبه اين گياه راه مييابد.باتوجه به مصرف بالاي كاهو در جوامع، كنترل ميزان سرب آن در حفظ سلامتي مصرف كننده حائزاهميت است.
روش بررسي: مطالعه تحليلي ونمونه برداري مقطعي است كه طي ان بطريق سرشماري هر چهارنوع كاهو مصرفي درشهركرمان انتخاب و با تهيه20 نمونه كه به طورتصادفي ازهريك از چهار نوع كاهوي مذكور در سطح شهر برداشت گرديدانجام گرفت. نمونه برداري در بازذه زماني ابتداوانتهاي تابستان سال 1388 انجام شد. پس از آماده سازي ميزان سرب موجود درنمونه ها با استفاده از
دستگاه جذب اتمي بر اساس روشهاي مندرج دركتاب آزمايشات شيميايي آب وفاضلاب چاپ 2000 اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين غلظت سرب درهر يك ازچهارنوع كاهوي مصرفي و وارداتي به شهركرمان به ترتيب در كاهوهاي دزفول، جهرم، ورامين و يزد برابر02/0 ,05/0 ,07/0 ,03/0 ميكروگرم برگرم بدست آمد.
بحث: ميانگين غلظت سرب در نمونه كاهوهاي مصرفي شهر ازحد مجاز توصيه شده در رهنمود هاي سازمان جهاني بهداشت كمتر و از شرايط قابل قبول براي مصارف انساني برخوردار مي باشند. اختلاف معني داري بين ميزان سرب نمونه ها و رهنمود سازمان جهاني بهداشت با توجه به ميزان كم مقادير بدست آمده درمقايسه با حداكثر مجاز مشاهده شد. مقايسه ميزان سرب دركاهوهاي مورد مطالعه با موارد مشابه آن درتركيه،كنيا و مصر نشان مي دهد كه مقادير سرب دركاهوهاي كشورهاي ياد شده بيشتر از سرب اندازه گيري شده در كاهوهاي مصرفي شهركرمان بوده است.

كلمات كليدي: كاهو ، سرب ، كرمان
Determination of Lead Levelin Lettuce in Kerman
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Heavy metals are chemical permanent pollutants that they do not biodegrade like organic compounds. The high concentration of lead in lettuce can have harmful effect on health. The source of the lead in lettuce can be city industrial and domestic wastewater, agricultural waste and also air pollution for the lettuce near the roads. The lettuce has high capacity of store and absorption of lead. considering high consumption of lettuce, the control of lead in lettuce is very important for health.
Method: In this study 20 samples of lettuce used in kerman in 2009 was provided. After preparation, the lead content of samples was measured by atomic absorption. All the tests were measured by standard methods for the examination of water and wastewater.
Results: The mean concentration of lead in the lettuce imported from Dezfol Jahrom,Yazd and Varamin were 0.02,0.05,0.03,0.07(µg/g) respectively.
Conclusion: The mean concentration of lead in all the citis was lower than WHO guideline. According to the results, the lead level in the lettuce of the countries such as Turkey and Kenya was higher than that of used in Kerman.

قیمت : 20,000 ريال