بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد پوكي استخوان-1385

طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد)

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پوكي استخوان يك مشكل تقريباً غير قابل درمان و وابسته به سن مي باشد و در زنان بيشتر از مردان است. از آنجا كه دردهه هاي آتي شاهد افزايش چشمگير جمعيت سالمند خواهيم بود، بنابر اين بايد تلاش ها درجهت پيشگيري اوليه از پوكي استخوان بويژه در مورد زنان تمركز يابد. هدف مطالعه حاضر بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد پوكي استخوان مي باشد.
اين مطالعه توصيفي- تحليلي به روش مقطعي بر روي 200 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي يزد انجام گرفته است كه با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه بود كه روايي و پايايي آن مورد تائيد قرار گرفت. منظور از آگاهي ميزان امتيازي بود كه افراد مورد مطالعه كسب كرده بودند، امتياز آگاهي افراد از پوكي استخوان به سه گروه مطلوب، تا حدودي مطلوب و نامطلوب تقسيم بندي شد. آناليز داده ها با نرم افزار spss و با آزمون هاي آماري مناسب انجام شد.
طبق نتايج اين مطالعه، وضعيت آگاهي 89 درصد دانشجويان تاحدودي مطلوب، 5 درصد مطلوب و آگاهي 6 درصد نامطلوب بود. منبع اصلي كسب اطلاعات دانشجويان به ترتيب رسانه هاي گروهي (5/48%)، كتاب (17%)، مجله و روزنامه (15%)، دوستان (5/14%)، پزشك (11%) و متخصص تغذيه (5/8%) بوده است. امتياز آگاهي دانشجويان با منبع كسب اطلاعات، رشته و مقطع تحصيلي آن ها ارتباط معني داري نداشت ولي با سن و وضعيت تاهل آن ها رابطه معني داري نشان داد (018/0=p).
با توجه به پايين بودن نسبي آگاهي دانشجويان، جهت پيشگيري از پوكي استخوان نياز به تمركز روي برنامه هاي مداخله اي بر روي زنان جوان مي باشد و لازم است آگاهي آنان درباره عوامل خطر اين بيماري خاموش افزايش يابد.

Female Students' Knowledge on Osteoporosis in Medical Sciences university of Yazd-2006
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Osteoporosis is a progressive health problem which threatens the quality of life in the elderly. Young women have a limited knowledge around the risk factors of the disease. The aim of this study is assessing the knowledge of female university students about osteoporosis through a cross-sectional descriptiveanalytical study. Two hundred female students from Yazd university of medical sciences were selected by stratified random sampling based on their fields and levels of study. A questionnaire including demographic data and 16 questions on osteoporosis was completed to assess their knowledge.The reliability and validity of the questionnaire was checked. In this study, knowledge means the sum of scores which was classified as desirable, partially desirable and undesirable. Collected data was analyzed by spss and proper statistical tests. The results showed that knowledge of the students was desirable (5% ), partially desirable (89% ) and undesirable (6% ).The sources of knowledge were media (48.5% ), newspaper and magazine (15% ), friends (14.5% ), physicians (11% ) and nutritionist (8.5% ).The knowledge scores were not positively associated with educational level (p=0.547), source of information (p=0.455) and the field of study (p=0.281), while association was found for age (p= 0.018). On the whole to reduce osteoporosis it is necessary to concentrate more on intervention programs to increase women's knowledge about this silent disease.

قیمت : 20,000 ريال