همه گيرشناسي چاقي و لاغري و ارتباط آنها با فعاليت بدني و الگوي رژيم غذايي در نوجوانان پسر 14-12 ساله شهر سبزوار

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 10 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

هدف از تحقيق حاضر بررسي همه گيرشناسي چاقي و لاغري و ارتباط آنها با فعاليت بدني و الگوي رژيم غذايي در نوجوانان پسر14-12 ساله شهر سبزوار بود. اين مطالعه مقطعي در سال1388 روي 650 نوجوان پسر 14-12 ساله شهر سبزوار انجام شد. نمونه‌هاي آماري از تمامي 26 مدرسه راهنمايي سطح شهر و به صورت تصادفي بر اساس ميزان جمعيت هر مدرسه و نسبت آن به كل جمعيت دانش آموزان در هر پايه تحصيلي انتخاب شدند. قد و وزن نوجوانان به روش استاندارد اندازه گيري و شاخص توده بدني (Body Mass Index-BMI) محاسبه شد. وضعيت لاغري، اضافه وزن و چاقي بر اساس شاخص توده بدني براي سن و جنسيت در مقايسه با صدك‌هاي استاندارد مركز كنترل بيماري‌هاي آمريكا (Center for Disease Control 2000-CDC) ارزيابي گرديد. فعاليت بدني آزمودني‌ها با استفاده از پرسشنامه فعاليت بدني نوجوانان و الگوي رژيم غذايي شامل كالري دريافتي و مصرف درشت مغذي‌ها با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراك ارزيابي شد. رفتارهاي كم تحرك آزمودني‌ها و سطح تحصيلات والدين نيز با استفاده از يك پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي شد.
شيوع اضافه وزن و چاقي در بين آزمودني‌ها به ترتيب 8/9 و 1/7 درصد بود. 1/11 درصد از آزمودني‌ها نيز لاغر بودند. ميانگين نمره سطح فعاليت بدني آزمودني‌هاي لاغر، نرمال و اضافه وزن ـ چاق به ترتيب 89/2، 80/2 و 36/2 و ميانگين كالري دريافتي آزمودني‌هاي لاغر، نرمال و اضافه وزن ـ چاق به ترتيب 1978، 1909 و 1992 كيلو كالري در روز بود. سطح فعاليت بدني در گروه اضافه وزن ـ چاق نسبت به گروه لاغر و گروه با وزن طبيعي به طور معني‌داري كمتر و ميزان تماشاي تلويزيون در گروه اضافه وزن ـ چاق نسبت به گروه با وزن طبيعي به طور معني‌داري بيشتر بود. هيچ تفاوت معني‌داري در كالري دريافتي و مصرف درشت مغذي‌ها بين گروه‌ها مشاهده نشد. بعد از تعديل متغيرهاي رژيم غذايي بر مبناي هر كيلو گرم وزن بدن و BMI، اين مقادير در گروه اضافه وزن ـ چاق نسبت به ساير گروه‌ها به طور معني‌داري كمتر بود. تعداد نوبت‌هاي مصرف صبحانه به طور معني‌داري در گروه اضافه وزن ـ چاق نسبت به گروه با وزن طبيعي كمتر بود. ارتباط مثبت و معني‌داري بين سطح تحصيلات والدين و BMI مشاهده شد، همچنين سطح تحصيلات والدين در گروه اضافه وزن ـ چاق به طور معني‌داري نسبت به گروه نرمال بالاتر بود. تفاوتي بين ساير گروه‌ها مشاهده نشد.
يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه شيوع اضافه وزن و چاقي در نوجوانان سبزواري نسبتاً بالا است. همچنين كاهش سطح فعاليت بدني و افزايش رفتارهاي كم تحرك (تماشاي تلويزيون و نه كار با رايانه) در اين آزمودني‌ها، با اضافه وزن و چاقي مرتبط است، ولي هيچ ارتباطي بين الگوي رژيم غذايي و اضافه وزن و چاقي وجود ندارد.

قیمت : 20,000 ريال