كيفيت زندگي و رابطه آن با ميزان استرس و روش‌هاي مقابله با آن در بيماران مبتلا به اختلال عروق كرونر

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 10 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: عوامل رواني از قبيل استرس و روش‌هاي مقابله با استرس، از جمله عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي بيماران با اختلال عروق كرونر مي‌باشند. هدف اين مطالعه، تعيين ارتباط كيفيت زندگي بيماران كرونري با ميزان استرس و روش‌هاي مقابله با استرس مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعي بر روي310 بيمار مبتلا به انفاركتوس ميوكارد و آنژين با اختلال كرونري مراجعه‌كننده به بخش‌هاي CCU و آنژيوگرافي بيمارستان علي‌بن‌ابيطالب (ع) رفسنجان از فروردين تا آبان 1388 انجام شده است. روش نمونه‌گيري آسان بود. جهت جمع‌آوري داده‌ها از سه پرسش‌نامه كيفيت زندگي SF-36 ، روش‌هاي مقابله‌اي Jalowiec و سنجش استرس Cohen استفاده شد. روايي و پايايي اين ابزار در مطالعات قبلي تأييد شده است. جهت تحليل داده‌ها از آزمون‌هاي آماري t ، ANOVA Scheffe , و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته‌ها: نتايج نشان داد كه بين ميزان كيفيت زندگي و استرس (68/0- = r ) و ميزان كيفيت زندگي با روش‌هاي مقابله با استرس هيجان‌مدار (35/0- = r ) ارتباط منفي و معني‌دار (0001/0 >p ) و بين ميزان كيفيت زندگي و روش‌هاي مقابله‌اي مسئله مدار ارتباط مثبت و معني‌دار (41/0 = r ) وجود داشت. نتايج همچنين نشان داد كه بين ميزان استرس و روش‌هاي مقابله‌اي مسئله مدار ارتباط منفي (49/0- = r ) و با روش‌هاي هيجان‌مدار ارتباط مثبت (31/0= r ) و معني‌دار وجود داشت (0001/0 >p ).
نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، استفاده از روش‌هاي مقابله‌اي مسئله‌مدار با كاهش استرس درك شده و بهبود كيفيت زندگي در بيماران كرونري مرتبط مي‌باشد.

Quality of Life and its Relationship with Stress and Coping Strategies in Coronary Heart Disease Patients
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Objectives : Stress and coping strategies as well as other psychological factors affect quality of life among coronary heart disease (CHD) patients. The aim of this study was to assess the relationship between quality of life, stress and coping strategies in coronary heart disease patients .
Materials and Methods: This cross sectional study was carried out on 310 patients with coronary heart disease who reffered to CCU and angiography wards at Rafsanjan hospital between March and October 2009. The data were collected using three questionnaires, SF-36, Jaloweis coping strategies and Cohen's perceived stress. The validity and reliability of the questionnaires have been approved. T-test, ANOVA, Scheffe and Pearson Correlation methods were used to analyze the data.
Results: Results showed a negative significant relationship (p<0.0001) between quality of life and both stress (r=-0.68) and Emotion– Focused coping (r= -0.35). There was also a positive significant relationship (p<0.0001) between quality of life and Problem- Focused coping (r = 0.41). A negative significant relationship (p<0.0001) between stress and Problem-Focused coping (r= -0.49) as well as a positive significant relationship between stress and Emotion- Focused coping (r = 0.31) was observed.
Conclusion: This can be concluded from our results that the use of Problem–Focused coping strategies is correlated with the decrease of perceived stress and improvement of quality of life in coronary heart disease patients.

قیمت : 20,000 ريال