معرفي دو مورد برگشتگي مادرزادي كامل پلك هاي فوقاني به خارج

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: برگشتگي مادرزادي كامل پلك هاي فوقاني به خارج، عارضه نادري بوده، خصوصيات بيماري و درمان آن نامشخص است. اين مطالعه به معرفي دو مورد آن در مراجعه كنندگان به بيمارستان لبافي نژاد طي سالهاي 77-1374 صورت پذيرفت. معرفي: بيمار اول نوزاد پسر 5 روزه اي بود كه به علت وجود توده اي قرمز رنگ مراجعه و پس از تشخيص، درمان طبي انجام و به علت عدم بهبود، جراحي تارسورافي به عمل آمد كه بيمار بهبود يافت. بيمار دوم پسر 2 روزه اي بود كه به علت شكل غير طبيعي پلك مراجعه كرده و پس از تشخيص، جراحي شده و بهبودي كامل يافت. روش درمان بيماران Tarsal strip همراه با زدن سه سوچور در فورنيكس فوقاني مي باشد. نتيجه گيري: جهت جلوگيري از عوارض بيمار مبتلا بايد به سرعت تحت عمل جراحي قرار گيرد و روش مذكور جهت اين كار توصيه مي گردد.

كلمات كليدي:
Report of two cases of congenital complete eversion of the upper lids
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Congenital complete eversion of the upper eye lid is rare. No definite presentation or treatment is present. Here we report two such cases, who responded well to surgery (Tarsal strip with 3 sutures in the upper fornix).

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال