نتايج جراحي جداشدگي هاي پيچيده شبكيه بعد از خروج روغن سيليكون در بيمارستان لبافي نژاد، سالهاي 75-1365

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به اهميت پيش آگهي درمان جداشدگي شبكيه و اهميت سيليكون به عنوان جايگزين ويتره، در اين مطالعه نتايج خروج سيليكون 1000cs و 5000cs از چشم، متعاقب اعمال جراحي براي جداشدگي هاي پيچيده شبكيه بررسي و مقايسه گرديد. مواد و روشها: از 82 چشم كه تحت عمل خروج سيليكون قرار گرفتند، جداشدگي شبكيه در 41 مورد با PVR، در 24 مورد با IOFB، در 10 مورد با اندوفتالميت و در 7 مورد با PDR همراه بودند. سيليكون با ويسكوزيته 5000cs در 53 چشم و سيليكون يا ويسكوزيته 1000cs در 29 چشم مورد استفاده قرار گرفت. ديد نهايي و فشار داخل چشمي بررسي و ثبت گرديد و نقش عوامل مختلف بر آنها، ارزيابي گرديد. يافته ها: قبل از خروج سيليكون از چشم در 29 درصد موارد بينائي بيشتر يا مساوي 6/120 وجود داشت و در 52 درصد فشار چشم بيش از 21 ميلي متر جيوه بود، بعد از خروج سيليكون در 59 چشم (72 درصد) شبكيه هم چنان به حالت چسبيده باقي ماند. ديد نهائي كمتر يا مساوي 6/120 با دو عامل در ارتباط مي باشد: 1) ديد اوليه مساوي يا كمتر از 6/120 (140.2، 95% CI-7.4 و OR=32.2) و 2) استفاده از سيليكون (5000cs (32.2، 95% CI-1.9 ،OR=7.9. فشار نهايي چشم (بيش از 21 ميلي متر جيوه) با هيچ يك از عوامل بررسي شده در ارتباط نبوده است. نتيجه گيري: استفاده از روغن سيليكون 5000cs دراعمال پيچيده شبكيه ممكن است همراه با ديد ضعيف تري براي بيماران در مقايسه با سيليكون 1000cs باشد. بررسي دقيق تر اين مساله انجام يك مطالعه تجربي دو سوكور را ايجاب مي نمايد.

كلمات كليدي:
Outcome of complex retinal detachment surgery after Silicone oil removal [Silicone oil 5000 cs versus 1000 cs]
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To evaluate the outcome of retinal detachment surgery after silicone oil removal. Methods: Of 82 operated eyes with retinal detachment, 41 had PVR, 24 were associated with intraocular foreign body, 10 had endophathalmitis and 7 had PDR with tractional retinal detachment. Silicone oil 5000 cs was used in 53 eyes and silicone oil 1000 cs in 29 eyes. Outcomes of the study were final visual acuity and intraocular pressure. Results: Before silicone oil removal, 29% of the eyes had VA?6/120 and 52% had IOP?21mmHg. After silicone oil removal, retina remained attached in 59 (72%) of the eyes. Final VA<6/120 was associated with initial VA<6/120 (OR=32.2, 95% CI 7.4, 140.2) and use of silicone oil 5000 cs (OR=7.9, 95% CI 1.9, 32.2). None of the factors were associated with final IOP?21 mmHg. Conclusion: Use of silicone oil 5000 cs in complicated retinal detachment operations, may be associated with poorer visual outcome as compared with silicone oil 1000 cs. A controlled randomized study is necessary to further evaluate such an association.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال