بررسي رابطه ابتلا به ديابت با كدورت كپسول خلفي بعد از جراحي كاتاراكت خارج كپسولي و گذاشتن لنز داخل چشمي

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 4 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به شيوع كدورت كپسول خلفي بعد از اعمال جراحي كاتاراكت خارج كپسولي و گذاشتن لنز داخل چشمي (ECCE+PCIOL) و عوارض شناخته شده آن و به منظور تعيين نقش ابتلا به ديابت در بروز كدورت كپسول خلفي، اين تحقيق در مركز آموزشي درماني امام حسين (ْع) طي سال هاي 76-1375 انجام گرفت. مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش موردي-شاهدي (Case-control) صورت پذيرفت. پنجاه و يك نفر در گروه مورد كه مبتلا به ديابت بوده و تحت عمل جراحي كاتاراكت به روش خارج كپسولي به اضافه پيوند عدسي خلفي قرار گرفتند و شاهد آنها 101 بيمار غيرديابتي بودند كه از لحاظ سن و جس مشابه بوده و با همان روش مذكور تحت عمل قرار گرفتند. بيماران حداقل 6 ماه پي گيري و بروز كدورت كپسول خلفي در دو گروه با عدم مشاهده دقيق جزئيات ته چشم در فوندوسكوپي بررسي و ثبت گرديد. يافته ها: از 51 چشم گروه مورد، 41 درصد متعلق به زنان و 59 درصد مربوط به مردان در سنين 8.8±58.8 سال و در گروه شاهد از 101 چشم، 39.6 درصد متعلق به زنان و 60.4 درصد مربوط به مردان در سنين 7±62.2 سال بودند. بروز كدورت در گروه مورد 31.4 درصد و در گروه شاهد 25.7 درصد بود كه اين اختلاف به لحاظ آماري معني دار نيست. نتيجه گيري: وجود ديابت در بروز كدورت كپسول خلفي بعد از عمل ECCE+PCIOL نقشي ندارد ولي با توجه به شيوع بالاي اين كدورت، تحقيقات بيشتر براي شناخت عامل و يا ساير عوامل به وجود آورنده توصيه مي شود.

كلمات كليدي:
Posterior capsular opacification following diabetic extracapsular Cataract extraction+PCIOL
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: Posterior capsular opacification following diabetic ECCE+PCIOL was reported more commonly in previous reports. This review was done for correlation of capsular opacification with diabetes. Methods: A retrospective review was done on all diabetic and nondiabetic patients who underwent ECCE+PCIOL at Imam Hosein Hospital during a 15 months period. Patients were matched by age and sex. The patients were followed for at least 6 months after surgery. If posterior capsular opacification was sufficient to cause reduced VA or to impair adequate visualization of the fundus, Nd: YAG capsulotomy was done. Results: There was 90 (59%) male and 62 (41%) female with medium age of 63. There were 101 nondiabetic patients, capsular opacification occurred in 26 (25.7%) of these patients. There were 51 diabetic patients, capsular opacification occurred in 17 (31.4%). There was statistically on significant difference between nondiabetic and diabetic patients. Also there was statistically no significant difference between the diabetic subgroups. Conclusion: There was no significant difference in the rate of posterior capsular opacification after ECCE+PCIOL between patients with and without diabetes mellitus.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال