تاثير 4 هفته برنامه بازتواني بر افزايش دامنه حركتي و كاهش درد در مردان مبتلا به شانه منجمد

سالمند- مجله سالمندي ايران

دوره 5 - شماره 17

قیمت : 20,000 ريال