بررسي رابطه بين سبك‌هاي رهبري و راهبردهاي مديريت تعارض مورد استفاده مديران ارشد و مياني بيمارستان‌هاي آموزشي شهر كرمان

فصلنامه بيمارستان

دوره 9 - شماره 1,2

The Relationship between Leadership Styles and Conflict Management Strategies Used by Top and Middle Managers of Kerman's Educational Hospitals p. 10-11
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال