عوامل موثر بر ايجاد زخم بستر در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

دوره 8 - شماره 3

قیمت : 20,000 ريال