مدت اقامت بيماران بستري شده در بيمارستان تخصصي زنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش تحليل بقاء

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

دوره 8 - شماره 3

قیمت : 20,000 ريال