فراواني ژن‌هاي بتالاكتامازي وسيع‌الطيف گروه TEM و (AmpC (DHA, MOX به روش PCR در ايزوله‌هاي باليني اشريشياكلي

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 68 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: آنزيم‌هاي بتالاكتامازي، مهم‌ترين عامل مقاومت به آنتي‌بيوتيك‌هاي خانواده بتالاكتام در ميان باكتري‌هاي گرم منفي مي‌باشند. امروزه شاهد افزايش روز افزون عفونت‌هاي ناشي از آن‌ها در جهان هستيم كه اين امر به عنوان يك موضوع مهم مورد توجّه محققين در آمده است. آنزيم‌هاي بتالاكتامازهاي TEM به علت شيوع بالا و AmpC به‌دليل ايجاد اختلال در تست‌هاي فنوتيپي از اهميت زيادي برخوردارند. از آنجا كه ژن‌هاي خانواده بتالاكتامازي داراي زيرگروه‌هاي فراواني بوده بر اين اساس به‌كارگيري روش‌هاي مولكولي به ويژه استفاده از پرايمرهاي يونيورسال به منظور شناسايي كامل اين زيرگروه‌ها ضروري است، هدف از اين تحقيق شناسايي و بررسي شيوع ژن‌هاي بتالاكتامازي TEM و AmpC (DHA, MOX) در ايزوله‌هاي باليني Escherichia coli با استفاده از پرايمرهاي يونيورسال مي‌باشد.
روش بررسي: تعداد 500 نمونه باليني از بيمارستان‌هاي شهر تهران جمع‌آوري گرديد كه با استفاده از تست‌هاي بيوشيميايي، تعداد 200 ايزوله E.coli غربال شد و از طريق تست‌هاي فنوتيپي Disk diffusion method و Combined disk، از لحاظ توليد آنزيم‌هاي بتالاكتامازي مورد ارزيابي قرار گرفتند. سويه‌هاي فنوتيپ مثبت، جهت جستجوي ژن‌هاي مذكور توسط پروسه PCR بررسي شدند.
يافته‌ها: از 200 ايزوله مورد بررسي (64%)، 128 سويه از طريق تست‌هاي فنوتيپي براي PCR ژن‌هاي TEM وAmpC انتخاب شد، (8/57%)74 و (9/3%)5 ايزوله به ترتيب حاوي ژن‌هاي TEM و DHAبود و ژن MOX در هيچ ايزوله‌اي شناسايي نشد.
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج حاصله، به كارگيري روش‌هاي مولكولي در كنار روش‌هاي فنوتيپي جهت تشخيص كامل اين نوع مقاومت‌ها امري ضروري بوده و به علت شيوع بالاي اين مقاومت، بهتر است كه نسبت به استفاده از پروتكل‌هاي درماني رايج در كشور اقدامات مناسب‌تري به عمل آيد.

كلمات كليدي:
Molecular detection of TEM and AmpC (Dha, mox) broad spectrum βlactamase in clinical isolates of Escherichia coli
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Beta- lactamase enzymes are the most important resistant factors to beta lactam antibiotics among gram negative bacteria. Nowadays, the prevalence of betalactamase infection is increasing worldwide and drawn the scientists attention as an important subject. Due to high prevalence of bacteria contained TEM beta lactamase and AmpC enzymes, using molecular methods especially designing universal primers could be valuable to detect all of them. The aim of this study was to determine the prevalence of TEM and AmpC (Dha and MOX) beta- lactamase genes using universal primers.
Methods: A total of 500 clinical specimens from various Hospitals in Tehran, Iran were collected and analyzed for E. coli based on biochemical tests. These clinical specimens were also screened by Disk diffusion agar, combined disk method and PCR to detect the samples producing extended- spectrum beta- lactamase.
Results: Overall 200 isolates of Escherichia coli were collected from the 500 clinical specimens out of which 128(64%) isolates were positive by PCR assay and showed bla- TEM, bla- AmpC (Dha, MOX) genes, 74(57.8%) and 5(3.9%) to have bla- TEM and bla Dha, respectively. Mox gene was not detected in any of the specimens. Conclusions: Our results revealed that using the molecular methods with phenotype methods is very essential for complete detection of Beta- lactamases. There is the need for updating the treatment protocol because the prevalence of this resistance is increasing.

قیمت : 20,000 ريال