بررسي اثر آماده سازي روده بزرگ با پلي اتيلن گليكول بر الكتروليت هاي سرم

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دوره 19 - شماره 75

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

چكيده مقدمه: براساس مطالعات قبلي كولونوسكوپي و آماده سازي كولون توسط محلول هايي مانند پلي اتيلن گليكول (PEG) كه تركيب آن در بعضي كشورها با كشور ما متفاوت است، سبب برخي اختلالات الكتروليتي شده كه به ويژه در افراد مسن، نارسايي‌هاي قلبي و كليوي مي تواند خطرناك باشد.
هدف: تعيين اثر آماده سازي كولون با پلي اتيلن گليكول ايراني و كولونوسكوپي بر الكتروليت هاي سرم در مراجعين به بيمارستان امام خميني در سال 1387.
مواد و روش ها: در اين مطالعه 59 بيمار كه كانديداي كولونوسكوپي انتخابي بودند، پس از رعايت معيارهاي ورود و خروج، انتخاب شدند. نمونه هاي خوني در مرحله T0 (قبل از مصرف PEG)، T1 (قبل از انجام كولونوسكوپي) و T2 (بلافاصله بعد از كولونوسكوپي) گرفته شد و براي تعيين سطح سرمي سديم و پتاسيم در مرحله To و T1 و T2 و كلسيم و فسفر در مرحله T0 و T1 به آزمايشگاه ارسال شد.
نتايج: چهار بيمار از مطالعه خارج شدند. ميزان بروز هيپوناترمي در چهار بيمار پس از مصرف PEG، 8/6% بود كه بعد از كولونوسكوپي نيز به همين ميزان ادامه يافت. در تغييرات ميانگين سطح سرمي سديم و بروز هيپوناترمي در 3 مرحله تفاوت معني داري وجود نداشت. كاهش معني داري در ميانگين سطح سرمي پتاسيم در T2 و T1 وجود داشت (05/0P

Survey of Polyethylene Glycol Effects on Serum Electrolytes
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Abstract Introduction: Colonoscopy and bowel preparation caused a number of serum electrolytes changes that may be dangerous in heart and kidney diseases and elderly patients. Objective: To determine the effect of serum electrolytes in patients who underwent colonoscopy and bowel preparation with PEG (Polyethylene Glycol) in Tehran Imam Khomeini hospital in 2008. Materials and Methods: Fifty nine patients who had been selected for elective colonoscopy after the detection of exclusion criteria were assessed prospectively. Serum level of sodium and potassium were analysed before bowel preparation with PEG (T0), before colonoscopy (T1) and immediately after it (T2). Serum calcium and phosphorus levels were measured just before and after PEG. Results: Four patients (6.8%) did not follow the research protocol and were excluded. Four patients (6.8%) developed hyponatremia in T1 that continued in T2. There were no significant differences in prevalence of Hyponatremia and means of sodium serum levels in To, T1 and T2. Although there was a significant trend to decreased means of potassium levels of T2 versus T1 (P