شيمي‌درماني با رژيم‌هاي بر مبناي تاكسان به‌‌عنوان يك فاكتور خطر در ايجاد آمنوره ناشي از شيمي‌درماني (CIA)

فصلنامه علمي - پژوهشي بيماري هاي پستان

دوره 2 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف از اين مطالعه بررسي تأثير شيمي‌درماني‌هاي مختلف بر وقوع آمنورة ناشي از شيمي درماني (CIA) در خانم‌هاي قبل از منوپوز مبتلا به سرطان پستان در سنين مختلف مي‌باشد.
روش بررسي: اين يك مطالعة پيگيري كننده بر روي 226 زن پره منوپوز مبتلا به سرطان پستان است كه يكي از سه رژيم شيمي‌درماني شامل: 1) روش قديمي CMF (سيكلوفسفاميد، متوتركسات، فلوئوراوراسيل) 2) شيمي‌درماني بر مبناي آنتراسيكلين 3) شيمي‌درماني بر مبناي تاكسان و آنتراسيكلين را دريافت كرده بودند. تمام بيماران در كلينيك سرطان پستان جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران درمان و پيگيري شده‌اند آناليزهاي آماري با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام و براي تعيين ريسك فاكتورهاي CIA از مدل‌هاي logestic regression و cox-regression استفاده شده است.
يافته‌ها: از 226 خانم با ميانگين سني 40 سال (26 تا 56 سال) كه در مطالعه شركت داده شدند، 154 نفر (1/68%) دچار CIA شدند. CIA در 151 نفر (6/56%) پايدار ماند. CIA در 5/52% از خانم‌هاي درمان‌شده با رژيم قديمي و در 7/66 %‌ از خانم‌هاي درمان‌شده با رژيم‌هاي حاوي آنتراسيكلين و در 7/78% از خانم‌هاي درمان‌شده با رژيم‌هاي بر مبناي آنتراسيكلين و تاكسان ايجاد شده است. در نتيجه، فركانس CIA در خانم‌هايي كه با رژيم‌هاي حاوي تاكسان شيمي‌درماني شده‌اند، نسبت به گروه‌هاي ديگر خيلي بالاتر بوده است (015/0 = p). اگرچه وقوع CIA در تومورهاي غير حساس به هورمون (-PR و -ER) در مقايسه با تومورهاي حساس به هورمون (+ER و +PR) كه شيمي‌درماني شده‌اند مختصري بيشتر بود، ليكن اين مسئله از نظر آماري معني‌دار نشد(629/0 = p).
در ميان تمام ريسك‌فاكتورهاي بررسي شده در مطالعه فقط رژيم‌هاي بر مبناي تاكسان و آنتراسيكلين(8/9-6/1 = CI و 059/0 = odds ratio) و سن بالاتر از 40 سال (66-9/1 و CI 95% و 5/3% و odds ratio) مهم‌ترين فاكتورها در ايجاد CIA بودند.
نتيجه گيري: نوع شيمي‌درماني و سن بيماران در شروع سرطان پستان مهم‌ترين فاكتورهاي خطر در ايجاد CIA هستند و رژيم‌هاي بر مبناي تاكسان نسبت به بقية رژيم‌ها به CIA بيشتري منجر مي‌شوند.

Taxanes based regimen as a risk factor for chemotherapy induced amenorrhea (CIA)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: The objective of our study was so to show the impact of different chemotherapy regimens on induction of amenorrhea (CIA) in premenopausal women with breast cancer at different l ages.
Method: This is a follow-up study in 226 premenopausal women with breast cancer, who received one of the three groups of chemotherapy regimens: Conventional (CMF), antracyclinebased, and anthracycline-Taxanes based. They were evaluated for incidence of CIA in the follow-up clinic of Iranain Center for Braest Cancer (ICBC). Statistical analysis using SPSS software was performed and logistic regression was used to determine the risk factors of CIA.
Results: From 226 patients with a median age of 40 yrs (26-56 yrs) who participated in this study, 154 patients (68.1%) were developed CIA, which in 101 patients (65.6%), CIA was established and never resumed. CIA was present in 52.5% of patients treated with conventional regimens (CMF), in 66.7% of patients treated with anthracyclines and in 78.7% of patients treated with anthracycline-taxan. So the frequency of CIA was significantly higher in Taxanes based chemotherapy group than the others (p=0.015). Although a slightly superior incidence of CIA in patients with hormone-insensitive tumors (ER-and PR-) versus hormone-sensitive tumors (ER+/or PR+) treated with combination regimens was observed, no statistically significant difference was found (p=0.629). From all the risk factors that were evaluated, anthracycline-taxan based regimen (OR: 4.059, CI95%:1.6-9.8) and age>40 yrs (OR: 3.5, CI95%: 1.9-6.6) were the most important factors in developing CIA in the study.
Conclusion: The type of chemotherapy and age at the breast cancer diagnosis are the most important risk factors in CIA and Taxanes-based regimens induced more CIA than the other regimens.

قیمت : 20,000 ريال