بررسي ساختار عاملي، روايي و پايايي مقياس وسواس مرگ

تازه هاي علوم شناختي

دوره 11 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: مقياس وسواس مرگ، كه عبدالخالق (1998) در مصر ساخته است، اشتغالات ذهني، تكانه ها و عقايد مقاوم مربوط به مرگ را مورد ارزيابي قرار مي دهد. هدف پژوهش حاضر بررسي خصوصيات روان سنجي اين ابزار در ايران است.
روش: اين پژوهش كه در يك بررسي زمينه يابي و پس رويدادي انجام شد، از نوع توصيفي- مقطعي است. حجم نمونه اين پژوهش 342 نفر (126مرد و 216 زن) بود كه به روش نمونه گيري تصادفي از دانشكده هاي مختلف دانشگاه علامه طباطبايي انتخاب شدند و با مقياس وسواس مرگ مورد آزمون قرار گرفتند.
يافته ها: تحليل عاملي به روش تحليل مؤلفه هاي اصلي، سه عامل پيشنهاد كرد كه به ترتيب نشخوار مرگ، سلطه مرگ، عقايد تكراري مربوط به مرگ نام گرفتند. بين گروه مردان و زنان در مقياس وسواس مرگ و عوامل آن تفاوت معناداري مشاهده نشد. به منظور بررسي روايي همزمان، از اجراي همزمان مقياس اضطراب مرگ استفاده شد كه حاكي از روايي همزمان مطلوب مي باشد. علاوه بر اين، سه نوع پايايي (بازآزمايي، تنصيفي و همساني دروني) گزارش شد.
نتيجه گيري: يافته هاي تحليل عاملي، مشابه تحقيقات انجام گرفته در فرهنگ اصلي، و ضرايب روايي و پايايي نيز به نتايج تحقيقات پيشين نزديك بود. با توجه به خصوصيات روان سنجي مطلوب، ابزار پژوهش حاضر مي تواند در تحقيقات مربوط به مرگ به كار رود. از آنجا كه نمونه پژوهش حاضر فقط دانشجويان بودند، در تعميم يافته هاي اين پژوهش به ساير طبقات اجتماعي بايد احتياط كرد.