ديدگاه وحدت گرا در تشخيص اختلال استرس پس از حادثه

مجله طب نظامي

دوره 3 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ديدگاه وحدت گرا با بررسي اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) درك كاملي از اين اختلال را فراهم آورده و متخصص باليني با چنين شناختي فرآيند بهبودي و درمان را منطقي تر طراحي مي كند. نظريه واكنشهاي استرس تروماتيك بر اين حقيقت تاثير دارد كه حادثه تروماتيك شخصيت فرد را در تمام ابعاد مورد تهاجم قرار داده و براين اساس كنشهاي انسان در حيطه هاي مختلف جسماني، رفتاري، شناختي و اجتماعي به ميزان متفاوت دچار آسيب مي شوند. بررسي واكنشهاي تروماتيك در چهار مقوله: در بررسي متغيرهاي شخص بويژه شخصيتي، نگرشي، ارزشي و انگيزه هاي فرد توجه مي شود. محيط و موقعيت نيز به علت تنوع گسترده در بررسي واكنشهاي تروماتيك حائز اهميت است. بطور كلي حواد استرس زا ماهيتي فرسايشي داشته و توانمنديهاي فرد را كاهش مي دهند. براين اساس مي توان چهار نوع حادثه استرس زا و تروماتيك پيشنهاد نمود. بعلاوه، ابعاد جامعه شناختي و رفتارهاي اجتماعي نيز مي تواند ماهيت و تاثيرگذاري استرس را متحول ساخته و با رواج شايعه و تصورات ذهني افراد آسيبهاي جدي تر را موجب شود، كه در اين صورت دامنه قربانيان حادثه طيفي وسيع تر از افراد درگير در جامعه را شامل مي شود. متخصصين باليني در بررسي حنمحيط از واكنش استرس بايستي ابعاد تروما، تجربه تروما، ساختار تروما و محيط پس از تروما را دقت مورد توجه و تحليل قرار دهند. افزون برآن تعامل ويژگيهاي شخصيتي و محيطي موجب مي شود تا فرد پاسخهاي ذهني خود را در ابعاد هيجاني، شناختي، انگيزشي، نوروفيزيولوژيكي و نحوه مقابله مشخص سازد و در نهايت شيوه انطباق او را با تروما معين سازد.

كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال