گزارش 23 مورد كيست كلدوك از دو بيمارستان طالقاني و مفيد ، تهران (83– 1365)

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

دوره 14 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه: كيست كلدوك يك بيماري مادرزادي مجاري صفراوي است كه در ممالك غربي نادر و در آسيا شايع‌تر است. اكثر موارد گزارش‌شده تاكنون به‌صورت موردي بوده است. اين بررسي بر روي بيماران بستري‌شده در يك دوره 18 ساله، باهدف بررسي روش‌هاي درماني به‌كار رفته و تكميل و اصلاح روش‌هاي جراحي براي كاهش عوارض بيماري انجام شده است. روش‌ها: مطالعه به‌صورت گذشته‌نگر در دو بيمارستان آموزشي‌درماني طالقاني و مفيد تهران با بررسي پرونده 23 بيمار مبتلا به كيست كلدوك انجام شده و نتايج (توزيع سني و جنسي، روش‌هاي تشخيص و درمان) با استفاده از شاخص‌هاي آمار توصيفي ارايه گرديده است. يافته‌ها: از مجموع بيماران مورد بررسي، 70 درصد مؤنث و شايع‌ترين تيپ بيماري (74%) ، تيپ I (ساكولار و فوزيفورم) بوده است، اكثر بيماران بين 5-1 سال سن داشتند (70%) ، بيشترين روش تشخيصي، سونوگرافي (100% موارد) و شايع‌ترين تظاهر باليني ايكتر (70%) بوده است. روش درماني جراحي در 70 درصد موارد، روش كلاسيك و استاندارد بوده و در 30 درصد موارد از روش‌هاي جراحي پالياتيو (درناژ داخلي كيست) استفاده گرديد. نتيجه‌گيري: مطالعه حاضر از حيث زماني و تعداد موارد، بزرگترين مطالعه در ايران مي‌باشد. يافته‌هاي به‌دست‌آمده در اين بررسي از نظر فراواني سني و جنسي، تيپ آناتوميك ضايعه و روش‌هاي تشخيصي و درماني به‌كار رفته، شبيه ساير مطالعات مشابه در كشورهاي ديگر بوده ولي لزوم ترغيب بيشتر همكاران جراح را به كاربرد روش‌هاي جراحي استاندارد، براي كاهش بروز عوارض ديررس مشخص مي‌سازد.

Report of 23 cases of choledochal cyst from two hospitals, Mofid and Taleghani in Tehran (1986-2004)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Choledochal cyst is a congenital disorder of biliary tract. It is rare in western but more common in Asian countries. Most studies have been case reports but in this study for assessment of surgical method of treatment and late complications, patients were followed for 18 years. Methods: This retrospective study was done based on 23 patients profiles with diagnosis of choledochal cyst who have been admitted in two hospitals, Mofid and Taleghani in Tehran during 1986-2004. Diagnosis was based on imaging and intraoperative findings variables for assessment were age, sex, cyst type, clinical picture and surgical method of treatment. Results: 70% of cases were female. Type I (sacular and fusiform, 74%) was the most common type, 70% of cases were between 1-5 years old, sonography was the most common imaging technic, that used for diagnosis (100% of cases), Icter was the most common clinical picture found in 70% of cases, surgical procedures and method in 70% of cases was standard and 30% of patients underwent palliative procedures. Conclusion: Although this study shows similarity in age, sex, common type, diagnostic and treatment methods with another centers and countries, but it shows necessity of surgeon’s encouragement to use standard surgical method for decreasing late complications of disease.