ديدگاه مددجويان در خصوص كيفيت مشاوره تنظيم خانواده ارايه شده در مراكز مشاوره قبل از ازدواج تبريز

مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز ( نام جديد: Journal of caring sciences )

دوره 5 - شماره 17

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: از مهمترين تجربيات زندگي زناشويي كه يك زوج مي توانند در آن شريك باشند، بارداري و تولد نوزاد است و لازم است زوجين در پي كسب آگاهي هاي لازم در اين زمينه باشند. انجام برنامه هاي آموزشي و مشاوره بهداشتي از وقوع بارداري هاي ناخواسته پيشگيري مي كند. بنابراين تقويت مشاوره هاي قبل از ازدواج مي تواند در رفع مشكل فوق مد نظر قرار گيرد. اين مهم، لزوم مطالعه اي در خصوص ديدگاه مددجويان درباره كيفيت مشاوره تنظيم خانواده در مراكز مشاوره قبل از ازدواج را تاييد مي كند. مواد و روشها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است كه در آن 236 مددجوي مراجعه كننده به مراكز مشاوره قبل از ازدواج تبريز در سال 1388 كه معيارهاي ورود به پژوهش را داشتند و به صورت تصادفي ساده انتخاب شده بودند شركت نمودند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود كه شامل 5 بخش سؤالات دموگرافيك، سؤالات مربوط به نحوه برخورد، سؤالات مربوط به شرايط مشاوره، سؤالات مربوط به اهميت تنظيم خانواده و روش هاي پيشگيري بود كه پس از تعيين روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت. داده هاي به دست آمده از مطالعه به وسيله روش هاي آماري توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار آماريSPSS/ver13 مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه در رابطه با ديدگاه مددجويان در خصوص نحوه ي برخورد 75.8 درصد مددجويان و در زمينه شرايط مشاوره 85.2 درصد افراد خدمات ارايه شده را در حد مطلوب دانستند. در رابطه با ديدگاه مددجويان در خصوص كيفيت مشاوره در زمينه اهميت تنظيم خانواده 72.5 درصد مددجويان اطلاعات ارايه شده را در حد متوسط ارزيابي كردند. در كيفيت مشاوره در زمينه روش هاي پيشگيري از بارداري(قرص هاي ضدبارداري، كاندوم، آيودي، آمپول تزريقي) نيز ديدگاه مددجويان بدين صورت بود كه به ترتيب 70.8،76.7، 44.1،40.7 درصد افراد توضيحات ارايه شده را در حد متوسط دانستند.
بحث و نتيجه گيري: از آنجايي كه آموزش و مشاوره يكي از پايه هاي راهبرد كنترل جمعيت و پيشگيري از بارداري هاي ناخواسته است، لذا مي توان گفت كه اين مسئله به عنوان نياز جامعه، مي باشد. لذا راهبرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در رابطه با آموزش داوطلبين ازدواج در مراكز بهداشتي درماني به صورت يك اصل بسيار مهم مي بايستي به صورت جدي پيگيري و اجرا شود.

Clients’ Viewpoints About The Quality of Consultation of Family Planning in The Pre-Marital Counseling Centers of Tabriz
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: The most important marital life experiences of a couple are pregnancy and born of baby so spouses should seek knowledge in this field. Educational programs and health consultations can prevent unintended pregnancies. Therefore, strengthen pre-marital consultation can be considered for resolve problem. This confirms the necessity of performing a study about client’s viewpoints regarding the quality of family planning consultation in the pre-marital counseling centers.
Materials & Methods:This research is a descriptive study. Samples were selected randomly from 236 included clients, referred in 2009 to pre-marital counseling centers of Tabriz. Data gathering instrument was a researcher- made questionnaire which had 5 sections (demographic questions, behavioral questions, counseling conditions, importance of family planning and prevention methods) and were used after determining the validity and reliability. The data have been analyzed with descriptive statistical methods using SPSS/13.
Results: The results showed that personnel behavior and counseling condition were considered good by, respectively, 75.8% and 85.2% of clients. Meanwhile submitted information about family planning was considered moderate (72.5%). About quality of information presented about contraceptive methods, including pills, condom, IUD, ampoule, 70.8%, 76.7%, 7.1%, 40.44% of clients considered it moderate.
Conclusion: Since the education and consultation are the main contraceptive method and population control this problem is a social needs. Therefore, couples education is very important principle of Department of Health strategy and should be seriously implemented and followed.

قیمت : 20,000 ريال