مقايسه روش شناسي تحليل مورد- شاهدي لانه گزيده و هم‌گروهي بر روي داده‌هاي مربوط به بيماري سل شهرستان: يك تجربه

مجله اپيدميولوژي ايران

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه و اهداف: مطالعه مورد شاهدي لانه گزيده به عنوان جايگزيني كارا براي مطالعه كوهورت داراي محبوبيت است. هدف از اين مطالعه مشخص كردن نحوه نمونه گيري مورد – شاهدي لانه گزيده از مجموعه داد‌هاي يك كوهورت در يك نمونه از داده‌هاي نظام سلامت كشور و مقايسه برآوردهاي شاخص رابطه و واريانس آن‌ها در آناليزهاي مناسب براي هريك از داده‌ها است.
روش كار: مطالعه حاضر بر روي نمونه‌اي از داده‌هاي دفتر سل شهرستان‌هاي يك دانشگاه در يك فاصله زماني 1381 تا 1384
(276 نفر) انجام شد. درتجزيه و تحليل با رويكرد همگروهي از روش Cox Regression استفاده شد. براي انجام تجزيه و تحليل با رويكرد مورد شاهدي لانه گزيده، در زمان بروز هر مورد مرگ، سه نمونه تصادفي از بين كساني كه دچار پي‌آمد نشده‌اند انتخاب شد و داده‌ها با روش Conditional logistic Regression تجزيه و تحليل شد.
نتايج: نتايج تجزيه و تحليل هر دو رويكرد نشان دادكه جنسيت، محل سكونت و سن بر روي رخداد مرگ تأثيري نداشته و متغير گروه درماني تنها متغيري است كه بر روي رخداد مرگ تأثير معني‌داري دارد. براي متغيرهاي دو حالتي و با اثر ناچيز مانند جنسيت و محل سكونت، كارآيي نسبي مطالعه مورد- شاهد لانه گزيده در حدود 75 درصد است.
نتيجه‌گيري: نتايج تجربي مطالعه حاضر نشان مي‌دهد كه مطالعه مورد- شاهد لانه گزيده علاوه بر راحت و مقرون به صرفه بودن، داراي اعتباري قابل قياس با آناليز كوهورت اصلي در برآورد rate ratio و واريانس آن است.

Comparison of Nested Case-control and Cohort Analysis Methodologies using a District TB Registry Data
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and objective: The nested case-control study has become popular as an efficient alternative to the full-cohort design. This study compares the results of a nested case-control analysis approach with the full cohort analysis.
Methods: A cohort of 276 subjects (new cases from a TB registry) was used for this study. Cox Regression model was used for the full cohort analysis. In order to do the nested case-control analysis, for each death, three random controls were selected from those who did not suffer from the outcome at the time of the outcome took place. Case control data was analyzed by the conditional logistic regression model.
Results: Results from both cohort and nested case-control analyses show that treatment group is the only variable that affects on the outcome. Gender, place of residence, and age has no effect on the outcome. For binary exposure variables with trivial effects (e.g. Gender and place of residence), the relative efficiency of nested case-control study design is approximately 75%.
Conclusion: Results of this study show that nested case-control study is not only an easy and cost-effective method for data analysis but also is as robust as cohort analysis in rate ratio and its variance estimation.

قیمت : 20,000 ريال