آبسه ريه در افراد بدون دندان (نامه به سردبير)

مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

دوره 22 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

به دليل بهداشت بد دهان و دندان و لثه، تعداد ميكروب هاي دهان افزايش مي يابد و آسپيراسيون ترشحات دهان يعني آسپيراسيون تعداد زيادي ميكروب كه باعث آبسه ريه شود؛ ولي در افراد بدون دندان، تعداد ميكروبهايي كه فلور ميكروبي دهان را تشكيل مي دهند كم است و بدين جهت آبسه ريه در اين ها كم اتفاق مي افتد مگر اين كه در ريه ضايعه مساعد كننده اي مانن انسداد مجاري در اثر كارسينوم برونكوژنيك وجود داشته باشد.

كلمات كليدي: