ارتباط نمايه توده بدني با نگرش تغذيه اي در دانش آموزان دبيرستاني دختر شهر تبريز

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 32 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: در دختران نوجوان اضافه وزن و اختلالات خوردن جزو مشكلات شايع بهداشتي هستند. بدليل كمي اطلاعات در كشور ما، در اين مطالعه تصميم گرفته شد تا وضعيت نمايه توده بدني و ارتباط آن با نگرش تغذيه اي كه اختلال در آن عامل اصلي براي اختلالات خوردن است، در بين دختران نوجوان ارزيابي شود.
روش بررسي: 1887 دانش آموز دبيرستاني 18-14 ساله دختر شهر تبريز به صورت تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند. بر اساس تعاريف مركز كنترل بيماريها و گروه جهاني مبارزه با چاقي و با استفاده از صدكهاي نمايه توده بدني افراد به گروههاي مختلف تقسيم بندي شدند. نگرش تغذيه اي با پرسشنامه آزمون نگرش تغذيه اي ارزيابي شد.
يافته ها: شيوع كم وزني، وزن طبيعي، در معرض خطر اضافه وزن و اضافه وزن در نمونه هاي مورد بررسي به ترتيب: 6/5 ،6/77 ، 1/16-4/12 و 4/4-6/3 درصد بود. نمايه توده بدني رابطه مثبت و معني داري با امتياز حاصل از پرسشنامه آزمون نگرش تغذيه اي داشت(22/0=r و 01/0>P ). در دانش آموزان در معرض خطر اضافه وزن و اضافه وزن امتياز حاصل از پرسشنامه فوق بيشتر از افراد با نمايه توده بدني طبيعي و يا كم وزن بود(01/0>P).
نتيجه گيري: درصد قابل توجهي از دانش آموزان دبيرستاني دختر تبريز داراي نمايه توده بدني غير طبيعي هستند. ميزان نمايه توده بدني عامل مهمي براي نگرش غير طبيعي نسبت به خوردن مي تواند محسوب گردد. در نوجوانان دختر يكي از عوامل ايجاد كننده نگرش غيرطبيعي نسبت به خوردن، نمايه توده بدني غير طبيعي است.

Relation of Body Mass Index to Eating Attitude in Tabrizian High School Girls
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Overweight and eating disorders are among prevalent nutritional problems, especially in adolescent girls. With attention to the scarcity of data on the subject, this study was carried out to determine Body Mass Index (BMI) status and its’ relation to eating attitudes, among adolescent girls in Tabriz.
Materials and Methods: In a systematic random method, 1887 high school girls, aged 14-18 years, were selected. According to the definitions of Center for Disease Control (CDC) and International Obesity Task Force (IOTF) and using the body mass index percentiles, subjects were divided. Eating attitudes were assessed by using Eating Attitude Test-26 (EAT-26) questionnaire.
Results: Prevalence of underweight, normal weight, at risk of overweight, and overweight in the studied subjects was 5.6, 77.6, 12.4-16.1, and 3.6-4.4%, respectively. Body mass index was positively correlated with EAT-26 score (r=0.22, P<0.01). At risk of overweight or overweight students, had higher EAT-26 score than normal or underweight individuals (P<0.01).
Conclusion: Abnormal BMI is prevalent among high school girls in Tabriz. BMI is an important factor for the development of abnormal eating attitudes. In adolescent girls, abnormal BMI can lead to abnormal eating attitudes.

قیمت : 20,000 ريال