عوارض نئوپلاستيك در ايدز (نامه به سردبير)

مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

دوره 22 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

شايع ترين عارضه نئو پلاستيك در ايدز مي باشد. 15 تا 20 درصد مردان همجنس باز مبتلا به عفونت HIV ، داراي اين ضايعه نئوپلازيك هستند و يا خواهند شد. به نظر مي رسد كه در معتادين تزريقي HIV مثبت، اين عارضه كمتر باشد. به طور مشخص اين عارضه نئوپلازيك در زنان و بچه هاي HIV مثبت غير معمول است . اين عارضه همراه با عفونت تبخال گونه 8 مي باشد . (HIV-8) به طوري كه DNA اين ويروس را در نسوج ساركوم كاپوزي در افراد HIV مثبت مشخص نموده اند و بدين جهت اين ويروس را در اتيولوژي و پاتوژنز ساركوم كاپوزي دخيل مي دانند.

كلمات كليدي: