ارزيابي اثر عصاره آبي ميوه گياه زيره سبز بر درد محيطي حاد در مدل موش كوچك آزمايشگاهي

اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

دوره 15 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: زيره از گياهاني است كه در طب سنتي از عصاره آن در درمان تشنج، صرع و برخي دردهاي احشايي استفاده شده است، اما در خصوص اثرات ضد دردي محيطي زيره در حيوانات آزمايشگاهي گزارش مدوني وجود ندارد. بنابراين هدف اين پژوهش تعيين اثرات تزريق داخل صفاقي عصاره آبي ميوه گياه زيره سبز بر درد محيطي حاد در آزمون هاي (Tail flick (TF و (Hot plate (HP در موش سوري بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت تجربي بر روي 56 سر موش سوري نر (در 8 گروه 7 تايي) از نژاد آلبينو با وزن 25 تا30 گرم انجام شد. عصاره آبي ميوه گياه زيره سبز با دوزهاي 200 و 500 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن يا هم حجم آن سالين به صورت داخل صفاقي 30 دقيقه قبل از انجام آزمون ها به حيوانات تزريق شد. ملاك ارزيابي درد در آزمون TF اندازه گيري زمان پاسخ به درد به دنبال بلند كردن دم و در HP زمان شروع ليسيدن پاهاي جلويي و يا بالابردن پاهاي عقبي (پرش) توسط حيوان بود.
يافته ها: تزريق داخل صفاقي عصاره آبي ميوه گياه زيره سبز با دوزهاي 200 و 500 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن در موش هاي گروه هاي تست، در مقايسه با گروه هاي كنترل و دريافت كننده سالين (شاهد) به طور معني داري منجر به افزايش زمان واكنش به درد در هر دو آزمون TF و HP شـد(p<0.01).البته اثر ان با دوز 500ميلي گرم بارزتر ميشود.
نتيجه گيري:يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه عصارهي آبي ميوهي گياه زيره سبز سبب كاهش در دردهاي محيطي حاد(افزايش بي دردي)ميشود.

Assessing the Effect of Aqueous Extract of the Cuminum Cyminm Seed on the Acute peripheral Pain in Hot Plate and Tail Flick Models in Mice
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Purpose: Cuminum Cyminm (CC) is one of the plants whose aqueous extract is used in traditional medicine as anti-convulsive anti-epileptic and as a tretment for some visceral pains. However no substantial reports can be found of its effects on the peripheral pain in lab animals. Therefore this study was condcated to determine the eefects of the IP injection of the aqueous extract of CC on the acute peripheral pain in Hot Plate (HP) and Tail Flick (TF) tests in mice.
Methods and Materials: This experimental study was conducted on 56 male Albino mice (8 groups each with 7 mice) weighing 25-30 gr. 200 and 500 mg/kg of the aqueous extract of CC or saline of the volume were injected intraperitoeally 30 minutes prior to the tests. Pain measrment criteria in the TF test was the response time to the pain by raising the tail and in the HP test the time to begin to lick the front legs or raising the rear feet(P<0.01)
Results: The IP injection of the CC aqueous extract with the doses of 200 and 500 mg/kg significantly increasd the response time to the pain in HP and TF tests (P<0.01)

قیمت : 20,000 ريال