بررسي اثرات كمي و كيفي L-Arginine و L-Name بر جسم زرد و فوليكول هاي در حال رشد تخمدان موش صحرايي باردار

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام

دوره 17 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: با توجه به نقش مهم نيتريك اكسايد(NO) در بسياري از فرايندهاي بيولوژيك سلول ها و بافت هاي بدن از جمله سيستم توليد مثل، اين بررسي به منظور مطالعه تغييرات جسم زرد و فوليكول هاي در حال رشد تخمدان موش صحرايي پس از تجويزL-Arginie به عنوان پيش ساز و L-Name به عنوان مهاركننده سنتز نيتريك اكسايد(NO) انجام گرفته است.
مواد و روش ها:40 سر موش صحرايي ماده با وزن متوسط250-200 گرم و سن متوسط 8 هفته، پس از جفت گيري و مشاهده پلاك واژينال كه به عنوان روز صفر حاملگي در نظر گرفته مي شد به 5 گروه 8 تايي تقسيم شدند. به غير از گروه كنترل، بقيه گروه ها به ترتيب 2ml/kg/ip نرمال سالين، 200mg/kg/ip مـاده L-Arginine، 20mg/kg/ip مـــاده L-Nameو مخلوط دو ماده Arginine-L و L-Name را با همان دوزهاي مشابه، در روزهاي سوم، چهارم و پنجم حاملگي دريافت كردند. در روز هيجدهم بارداري، موش ها با اتر بيهوش شده و تخمدان ها به روش لاپاراتومي خارج و در فرمالين 10 درصد فيكس گرديدند. پس از پاساژ بافتي و رنگ آميزي عمومي هماتوكسيلين- ائوزين(E&H) و اختصاصي پاس(PAS)، تغييرات ايجاد شده با ميكروسكوپ نوري و گراتيكول مورد بررسي قرارگرفت.
يافته هاي پژوهش: موش هاي گروه دريافت كنندهL-Arginine از نظر كيفي تغييرات بافتي به صورت از هم گسيختگي در مناطق وسيعي از ساختمان بافتي تخمدان و در بررسي هاي كمي از لحاظ آماري كاهش معني داري در تعداد و اندازه جسم زرد نشان دادند.(05/0>P)
بحث و نتيجه گيري: از مطالعه حاضر چنين بر مي آيد كه NO در مرحله ي بارداري مي تواند به عنوان يك عامل بازدارنده رشد سلولي مطرح بوده و سبب اختلال در عملكرد تخمدان گردد.

The effects of L-Arginine and L-Name on corpus luteum and growing follicle changes in pregnant rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Considering the important role of nitric acid in many biologic processes of cells and tissues including reproduction, in this study we investigated the effects of L-Arginine as a NO formation progenitor and L-Name as a NO formation inhibitor on ovarian corpus luteum and growing follicle changes in pregnant rats.
Materials & Methods: Forty female rats of 8 weeks old and 200-250 gr. weight were divided into 5 groups, containing 8 rats in each group upon observing vaginal plaque (It has been considered as zero days at pregnancy).These 5 groups were as follows: Control, Normal Saline, L-Arginine, L-Name and L-Arginine & L-Name. Except the control group, the other groups received normal saline (2 ml/kg/ip), L-Arginine (200mg/kg/lip), L-Name (20mg/kg/lip) and a mixture of two substances for L-Arginine & L-Name group respectively on 3th, 4th, and 5th days of pregnancy. On the 18th day of pregnancy, after anesthesia with ether, laparatomy was performed to separate the mother’s ovaries. Then, the ovaries were fixed in 10% formalin, after tissue passage, the sections were stained with H&E and PAS methods. The changes were observed via light microscopy and graticule.
Findings: In the eye of qualitative study, tissue degenerative changes and eruption in most parts of ovaries in L-Arginine group were observed, in quantitative study , the reduction of corpus luteum dimension in mentioned group were seen.(p<0.05)
Discussion & Conclusion: Results of this study showed that NO can inhibit the cell growth in pregnancy and induce malfunction in ovary.

قیمت : 20,000 ريال