بررسي بافت‌شناسي آثار ضد متاستازي تركيب انتروتوكسين تيپ B استافيلوكوكوس اورئوس (SEB) به همراه منوفسفوريل ليپيد A(MPL) عليه فيبروساركوما در بافت ريه

Anatomical Sciences Journal (نام قديم مجله علوم تشريح ايران)

دوره 7 - شماره 28-29

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: بررسي آثار ضد متاستازي و توموري منوفسفوريل ليپيد A (Monophosphoryl lipid A) و انتروتوكسين تيپ B (Staphylococcus aureus Enterotoxin B ) به تنهايي و باهم روي موش‌هاي Balb/C داراي تومور فيبروساركوما.
مواد و روش‌ها: آثار ضد توموري MPL ،SEB و SEB+MPL به‌صورت تزريق درون وريدي در موش‌هايي كه با فيبروساركوما (Wehi-164) توموري شده بودند، مطالعه و تومورها از نظر بافت‌‌شناسي نيز بررسي شد. همزمان بافت ريه نيز مورد مطالعه بافت شناسي قرار گرفت.
يافته‌ها: در موش‌هاي توموري كه SEB+MPL به‌صورت درون وريدي تزريق شده بود، اندازه تومور در مقايسه با موش‌هايي كه فقط SEB يا MPL گرفته بودند از كاهش معني‌داري برخوردار بود. ميزان نكروز ايجاد شده در گروه دريافت كنندهSEB+MPL در مقايسه با ديگر گروه‌ها اختلاف معني‌داري را نشان داد. به‌علاوه، مطالعات هيستوپاتولوژيكي نشان داد كه در بافت ريه هيچ‌گونه متاستازي مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي تحقيق حاضر پيشنهاد مي‌كند كه مرگ سلول تومور و جلوگيري از متاستاز ناشي از فعاليت سلول‌هاي T در پاسخ به تزريق درون وريدي SEB+MPL است كه مستلزم تحقيقات بيشتري است.

Article title: Histological Analysis Antimetastatic Effect of Intera -venus Injection of Staphylococcal Enterotoxin B and Monophosphoryl Lipid A Against Fibrosarchoma
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Article abstract:
Purpose: Staphylococcal enterotoxin B (SEB) is a potent inducer of cytotoxic T-cell activity cytokine production and necrosis induction in vivo. Monophosphoryl lipid A (MPL) is an adjuvant derived from the lipopolysaccharide of E.coli Salmonella Minnesota Re595 and other gram negative bacteria.
Materials and Methods: In this research The antitumor and antimetastatic effect of intra-venus injection of Monophosphoryl Lipid A (MPL) staphylococcal enterotoxin B (SEB) and SEB+ MPL was evaluated using Balb/C male mice bearing inoculable mice Fibrosarcoma. The anti tumor effect of SEB+ MPL SEB and MPL in mice with inoculated fibrosarchoma tumor (Wehi-164) was examined by IV injection and the sizes of the inoculated tumors were determined. The inoculated tumors were also examined histologically. Moreover histophatologic study in lung tissue didn't showed any metastasis.
Results: In the mice IV injected group with SEB+ MPL reduction of tumor size show a significant difference compared with mice in the SEB and MPL injected and negative control group. A significantly higher frequency of necrosis in tumor tissues was also observed in mice in the IV (SEB+ MPL)-injected group in comparison with other group. Moreover histophatologic study in lung tissue didn't show any metastasis Conclusion: Our findings suggest that tumor cell death and the prevention of metastasis be caused by increased Cytotoxic T-cell activity in response to IV injection of SEB+ MPL that need to more investigation.

قیمت : 20,000 ريال