توانايي سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش در بهبود فيبروز كبدي ناشي از تتراكلريد كربن

Anatomical Sciences Journal (نام قديم مجله علوم تشريح ايران)

دوره 7 - شماره 28-29

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: بررسي تاثير پيوند آلوژن سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان بر ميزان فيبروز كبدي ناشي از تتراكلريد كربن در موش
مواد و روش‌ها: تعداد 55 سر موش ماده نژاد NMRI به 5 گروه 11 تايي تقسيم شدند و براي ايجاد فيبروز كبدي به مدت 8 هفته، هفته‌اي دو بار به ميزان 1 ميلي‌گرم بر كيلوگرم وزن بدن تتراكلريد كربن دريافت نمودند. علاوه بر آن، به موش‌هاي گروه سلول درماني در پايان هفته 4، يك ميليون سلول مزانشيمي مغز استخوان آلوژن از طريق وريد دمي پيوند شد. سپس كبد آن‌ها با روش‌هاي هيستوپاتولوژيك و ايمنوفلورسنس از نظر ميزان فيبروز، استقرار سلول‌هاي پيوندي و ماهيت آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين ميزان آلبومين خون موش‌ها بررسي شد.
يافته‌ها: در گروه سلول درماني ميزان فيبروز و همچنين ميزان مرگ و مير موش‌ها به‌طور معني‌داري كاهش يافته بود (به‌ترتيب 51/0 ± 24/2 در مقابل 6/0±48/3 درصد، P>0.05 و 3/27 در مقابل 5/45 درصد)، از طرفي ميزان آلبومين سرم نيز افزايش يافته بود كه البته اختلاف آن‌ها معني‌دار نبود. اين يافته با درصد بسيار پايين سلول‌هاي پيوندي استقرار يافته‌اي كه توانايي توليد آلبومين را داشتند (08/0‌±‌23/0 درصد كل سلول‌هاي بافت كبد) همخواني داشت. به‌طوري كه اكثر سلول‌هاي پيوندي در نواحي پري پورتال استقرار يافته و توانايي توليد آلبومين را نداشتند.
نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد كه نقش اصلي سلول‌هاي مزانشيمي در بهبود فيبروز كبدي ناشي از تتراكلريد كربن نه از طريق تمايز آن‌ها به سلول‌هاي هپاتوسيتي، بلكه به‌طور عمده از طريق ساير مسير هاي برهم كنش متقابل با بافت آسيب ديده اعمال مي‌شود.

Therapeutic Potential of Mouse Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells in Carbon Tetrachloride (CCl4)-Induced Liver Fibrosis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To study the effect of allogenic bone marrow mesenchymal stem cells (BMMSCs) transplantation on carbon tetrachloride-induced liver fibrosis in mice. Materials and Methods: Fifty five female NMRI mice were divided in 5 groups and to induce liver fibrosis CCL4 intraperitonealy was injected 1ml/Kg twice a week for 8 weeks 106 allogenic BMMSCs were infused in cell therapy group via tail vain at the end of 4th weeks. Liver samples were taken and evaluated with histopathologic and immunofluorescence techniques to determine the amount of fibrosis cell homing and identity of the cells. Mice serum albumin level was measured as well. Results: In the cell therapy group the amount of liver fibrosis and mortality rate decreased significantly (2.24±0.51% vs 3.48±0.6% P

قیمت : 20,000 ريال